فلسفه وجودی زن (زن شناسی)

فلسفه وجودی زن (زن شناسی)

در طول تاریخ بشری زنان مردنما یا مردوار همواره اتگشت شمار و کمیاب بوده اند همانطور که مردان زن وار. ولی در تمدن جدید که همان تمدن صنعتی و کتابی می باشد که بزرگترین ویژگی ذاتی اش همسان سازی بوده است پدیده زن واری مرد و مردواری زن نیز بشدت در حال وقوع می باشد و جهان گیر می گردد. بنابر این این یک پدیده ماشینی می باشد که بحث تخصصی آن شاید اساساً مربوط به پدیده ماشینیزم گردد که همانا جنون همسان سازی صوری عالم و آدم است که شعار برابری و آنچه که امروزه عدالت اجتماعی نامیده می شود نیز محصول همین وضع می باشد. بنابر این لااقل از این دیدگاه و با درک این وضعیت جدید بشری بهتر می توان فرق بین زن سنتی و زن مدرن را درک کرد که این فرق بدین لحاظ به همین شدت شامل حال مرد سنتی و مرد مدرن نیز می شود. 

از کتاب فلسفه وجودی زن تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۰کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۴) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۵) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۶) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۷) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۸) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۹) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

دیدگاه ها بسته است.