کتاب صوتی حقیقت چیست؟

حقیقت چیست؟

۱۴- عرفان و خاصه عرفای اسلامی و ایرانی جمعاً بر این امر متفق القولند که خود انسان حجاب حقیقت خویش است و باید از میان خویش برخیزد. در اینجا انسان بعنوان کانون ضدیت با حقیقت و دشمن اصلی و بلکه تنها دشمن حقیقت است و در عین حال تنها تشنه حقیقت است. از این دیدگاه حقیقت همان سرالاسرار است که هر عارفی به زبان استعاره و الفاظ و امثال هزارتوی خود اشاراتی به حقیقت می کند که هر کسی می تواند مطابق میل خود از آن برداشتی کند. و اصلاً خود عارفان سرگشته و دیوانه کوی حقیقت هستند که بهمان شدت که به آن عشق می ورزند از آن می نالند و خون دل می خورند.

از کتاب حقیقت چیست تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۲کتاب صوتی (۱) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲کتاب صوتی (۲) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲کتاب صوتی (۳) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲کتاب صوتی (۴) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲ – کتاب حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

دیدگاه ها بسته است.