کتاب صوتی شناخت شناسی

 شناخت شناسی

نفهمیدن چیست؟

همواره نفهمیدن است که به طور یقین فهمیده می شود و فهمیدن ها همواره محکوم به فهم نشدن هستند و غرق در تردیدند و فنای کامل هر چیزی که عرصه بروز معنای کامل آن چیز است انسان را به مقام فهم نشدن کامل و یقین بار آن چیز می رساند. فقط فهمیده نشدن است که همواره تکامل می یابد در جریان ابطال فهمیده شدن ها. فهم کامل همان نفهمیدن کامل و کل یک چیز است، کلاً و کاملاً و اصلاً و ابداً نفهمیدن همان فهم کامل است و اعتراف بر این نفهمی و ماندن ابدی در این مقام. 

فهمیدن مولد اراده و قدرت است که به زودی می شکند و باطل می شود و از خرابات آن یعنی از عرصه نفهمیدن است که عشق و ایثار پدید می آید و نیز خرافه و زهد و خشوع.

از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 فهرست کتاب :

شناختن برای چه-یعنی چه یعنی چه-شک-نفهمیدن چیست-تضاد-شناخت عرفی-جبر و آزادی شناخت-شناخت و شناسنده-هستی شناسی-روشهای شناخت-شناخت محض-معما شناسی-واقعه شناختن-عشق به شناخت-اخلاق شناخت-شناخت ابزاری-مرگ شناخت-شناخت زنانه-شناخت ارادی-گناه شناخت-عاطفه شناخت-شناخت جنسی-شناخت مذهبی-شناخت واژه ای-شناخت ریایی-شناخت تساهلی-شناخت عاشقانه-شناخت اخباری-شناخت جاودانه-شناخت سیاسی-شناخت تناسخی-شناخت زناشوئی-شناخت تخدیری-شناخت قیاسی-شناخت امپریالیستی-شناخت طبی-شناخت شرطی-شناخت متافیزیکی-شناخت دوستانه-شناخت مدرن-شناخت جمالی

 35- کتاب صوتی (۱) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۲) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۳) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۴) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۵) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۶) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۷) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۸) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۹) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۰) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۱) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۲) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۳) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۴) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۵) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۶) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

دیدگاه ها بسته است.