کتاب صوتی محاق : خودکشی و …

کتاب صوتی محاق

خودکشی

خودکشی گناه است: نه به این دلیل که حکم خدا آن را نهی کرده است بلکه مردمان از بابت خودکشی تو، تو را لعن می کنند خاصه نزدیک ترین کسانت. از اینکه نتوانستی آنها را تحمل کنی و این حقیقت را آشکار ساختی. و اینک زجر می کشند از اینکه چرا نمی توانند آنها هم از تو تقلید کنند و راحت شوند، از فرط بخل.

پس حکم مردم این می شود: هر گاه که از زندگی بیزار شدی یعنی از مردم به کمال نفرت رسیدی تظاهر کن عاشق مردم شده ای و دست بکار نجات مردم شو تا خود مردم تو را بکشند، شهید شو!

آنکه از فرط نفرت از جهان و جهانیان از جان خود سیر می شود عاشق مردم می شود. این واقعیت به یک میزان هم راست است و هم دروغ!

و اما آنکه «خود» را یعنی منیت را به قتل برساند مجبور به تن کشی نمی شود.

ولی اکثریت مردم به تدریج می آموزند که «من» را کرخت و تخدیر نمایند به واسطه اشتغالات، تفریحات و بازی ها، مواد مستی آور و مخدرات، تلویزیون و … و مابقی خودکشی می کنند یا انقلابی می شوند یا عاشق می شوند و یا جنایتکار.

از کتاب محاق تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۹- کتاب صوتی (۱) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹- کتاب صوتی (۲) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹- کتاب صوتی (۳) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹- کتاب صوتی (۴) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹- کتاب صوتی (۵) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹-  کتاب محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

دیدگاه ها بسته است.