کتاب صوتی خاطرات حواس

کتاب صوتی خاطرات حواس 

ظلم

ظلم است که باید برداشته شود نه ظالم. زیرا مظلوم از ظالم هم ظلم پرست تر است. و به تجربه هم معلوم شده است که اگر بطور مکانیکی ظالم برداشته شود آن مظلوم، ظالمی ستمگرتر را پدید آورده و بر خود می گمارد. و اما ظلم یعنی چه؟ ظلم یعنی عدم پذیرش مهر و رحمت و عزت. و این عدم پذیرش همان عدم توانائی و عدم دانائی است: عدم توانائی پذیرش مهر و عدم دانائی در باره حقِ مهر. این عدم توانائی و عدم دانائی متقابلاً علت و معلولند.

و اما مهر یعنی چه؟ آیا مهر همان خوشروئی و تساهل و برآوردن امیال دیگران است؟ یعنی رفتار با کودکان خویش؟ بدین ترتیب که هیچکس رشد نمی کند و جهان مبدل به کودکستان می شود. و تازه چه کسی است که چنین مهری را پذیرا نباشد. پس ظلم چیست؟ 

از کتاب خاطرات حواس تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۷۶

۴۱ کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱-  کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دیدگاه ها بسته است.