کتاب صوتی اَبَر انسان

کتاب صوتی اَبَر انسان

با اهالی اعتیاد

ای به زنجیر کشیده شدگان بدست خویشتن! خود را به زنجیر کشیدید تا بتوانید دیگران را تحمل کنید و دیگران نیز شما را و نیز خود، خویشتن را در رابطه با دیگران. شما معتاد هیچ چیزی نیستید بلکه معتاد رابطه اید، روابطی ناحق! شما در فرار از تنهائی به این اسارت افتاده اید. هر که تنها شد و تنهائی اش را دوست داشت هرگز معتاد نمی شود زیرا محتاج کسی بعنوان گریزگاه نمی شود. 

آنچه که عشق و عاطفه و دوستی می نامی مهد اعتیاد و علت اسارت توست. این دروغ را برانداز تا اعتیاد برافتد. چرا که خواه ناخواه از محبوبیت انتقام خواهی گرفت. مخواه که محبوب باشی تا مجبور به عشق نمائی نشوی تا به دام اعتیاد گرفتار میائی.

رازت را با صدای بلند گفتم تا شاید نجات یابی زیرا جز این علاجی نداری زیرا اعتیاد معلول عشق نمائی است، دوستی نمائی، انسانیت نمائی و هر نمای دیگری آنگاه که رسوا شود همچنین عرفان نمائی!

از کتاب اَبَر انسان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۴۴- کتاب صوتی (۱) ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

۴۴- کتاب صوتی (۲) ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

۴۴- کتاب صوتی (۳) ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

۴۴- کتاب صوتی (۴) ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

۴۴- کتاب ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

دیدگاه ها بسته است.