کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم

کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم

در این دورانی که در سرآغازش قرار داریم دیگر سخن در باره «چه باید کرد؟» بیهوده ترین سخن هاست و موجب تشنج و جنگهائی مضاعف می گردد و خسران این عرصه را غیر قابل جبران می کند. جز درک و معرفت بر اصول و حقوق این واقعه و اشاعه آن کاری دیگر باقی نمانده است. هر کسی خودش باید بداند و تصمیم بگیرد که چه می کند و دگر کسی را یارای هدایت و نجات دیگران نیست جز افکندن نور معرفت بر این واقعه. یعنی کاری جز «عرفان» باقی نمانده است. و مهمترین بخش این کار کبیر هم تفکیک و تمیز دادن عرفان واقعی از عرفان نمایشی و منافقانه است و این همان نشان دادن آن موی بین حق و باطل است که امام را از دجال ها تمیز می دهد و انتخاب بر حق را ممکن می سازد. و بهر حال فقط بواسطه نور معرفت بر این واقعه است که اصلاً انتخابی ممکن می شود چه انتخاب درست و چه نادرست. بهر حال آنکه انتخاب می کند سریعتر این برزخ را طی می کند و از هلاکت میرهد. انسان اهل معرفت بایستی انسانها را در این انتخاب یاری دهد و این یک یاری عرفانی است.

از کتاب افسانه پسامدرنیزم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۴

۴۵-کتاب صوتی (۱) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۴۵-کتاب صوتی (۲) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۴۵-کتاب صوتی (۳) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۴۵-کتاب صوتی (۴) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۴۵- کتاب افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

دیدگاه ها بسته است.