کتاب صوتی خداشناسی اجتماعی

کتاب صوتی خداشناسی طبیعی

علی (ع) یکی از نشانه های کمال انسان را معرفت انسان نسبت به جهل خویشتن می داند و ” نمی دانم ” را مقامی بزرگ معرفی کرده است که کمترین معرفت نسبت به خودش می باشد. و همین حداقل دانائی را هم اکثریت بشر دارا نیستند. نمی دانند که هیچ نمی دانند. 

پس اگر دانائی و هوش نشانه ” برتری ” نیست پس چیست؟ در عرصه دانش و فن هم آیا انسانهائی که معلومات بیشتری دارند واقعاً در زندگی خودشان هوشمندترند و با سلامت و سعادت بیشتری زندگی می کنند؟ آیا انسان صنعتی هوشمندتر و سالم تر از انسان عصر حجر است؟ اگر نشانه هوشمندی همانا زندگی با سلامت و عزت و آرامش بیشتری باشد پاسخ این سئوال ها کلاً منفی است زیرا انسان مدرن بسیار درمانده تر و متشنج تر و نا امن تر و رنجورتر و دریوزه تر و وحشی تر از انسان دوران های پیشین است. 

از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۵۰

۴۷ کتاب صوتی (۱) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۲) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۳) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۴) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۵) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۶) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۷) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۸) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۹) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۰) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۱) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۲) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۳) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۴) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷ کتاب صوتی (۱۵) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

۴۷-  کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) – ۱۳۸۲ (Natural Theology)

دیدگاه ها بسته است.