دعای عرفه آخرالزمان

دعای عرفه آخرالزمان

پروردگارا تو مرا نه از شک آفریدی و نه به بازی. ولی من در تمام عمرم غرق در شک و بازی بودم و شک بازی را مذهب خود نمودم و در آخرالزمان که مجال هیچ تردیدی نیست و حوادث دمادم از همه سو فرو می آید مرا امکان ادامه این حیات محال افتاده است و شکها و بازیهایم در زیر نور یقین و قداست و عهد تو در هم شکسته و شعورم باطل گشته و اراده ام از هم گسیخته و قلبم به کرانه نیستی رانده شده و جانم بر لب آمده و جز نابودی آرمانی باقی نگذاشته است. آیا اینست غایت من در این جهان؟ 

از کتاب دعای عرفه آخرالزمان ص ۱۴

۴۸ کتاب صوتی (۱) دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

۴۸ کتاب صوتی (۲) دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

۴۸-  کتاب  دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

دیدگاه ها بسته است.