کتاب صوتی یگانه

اینست یگانگی:

۰+۱+۲۳۱- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می سازد. کسی که نیاز خود را انکار می کند ( کبر )، وجود را انکار می کند و لذا به قحطی می افتد … اینست یگانگی!

۰+۱+۲۳۶- خستگی ها حاصل تل انبار شدن و رکود انرژی در تن است که باید به مصرف وجودیابی برسد (یعنی معرفت بر عدم،خودشناسی) و نمی رسد. و اینگونه است که جهنم واجب می آید زیرا در جهنم، عذابها این انرژی را به مصرف می رسانند و رفع خستگی می کنند. اینست یگانگی!

۰+۱+۲۳۹- بچه عزیز دردانه به جهنم می رود زیرا باید بیاموزد که نیازهایش را تقاضا کند چون نیاموخته است پس باید نیازهایش را دریوزه گی کند و برده گی بکشد تا قدر نیازهایش را بداند. اینست یگانگی!

۰+۱+۲۶۴- عشق به انسانهای یگانه، صراط المستقیم یگانه شدن است. « مرا دوست بدارید تا رستگار شوید»-مسیح(ع). اینست یگانگی!

۰+۱+۲۷۲- در هر دورانی یک کتاب، یگانه آن دوران است. کتاب یگانه قرن بیستم «چنین گفت زرتشت» اثر نیچه بود که همه را صفر ساخت. اینست یگانگی!

۰+۱+۲۷۶- همه عذابها هستی بخش اند. اینست یگانگی!

۰+۱+۲۷۸- چه بسا نوازش زجرآور و شکنجه روح بخش! اینست یگانگی!

۰+۱+۲۸۷- انسان اگر عظمت حق شکست را بداند هرگز تلاشی نمی کند. تلاش می کند تا این حق را بداند. اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۵۳- کتاب صوتی (۱) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۲) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۳) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۴) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۵) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۶) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۷) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب صوتی (۸) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

۵۳- کتاب یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) –  ۱۳۸۳ (The One)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت : nooreomid.net 

دیدگاه ها بسته است.