عرفان در هزاره سوم

عرفان در هزاره سوم
هزاره سوم میلادی اگر معروف به عصر بحرانهای جهانی است که این بحران گوئی که سرنوشت نهائی کل این تمدن دو هزار ساله را بروی زمین رقم می زند در حقیت عصر بحران ابتدائی ترین مفاهیم و ارزشها و واژه هاست:
جنگی جهانی بر سر تعریف ابتدائی ترین ارزش ها همچون آزادی، حقیقت، راستی، سعادت و حتی خوبی و بدی. پس ما در عصر جنگ جهانی عرفان قرار داریم و درست به همین دلیل است که هرگز در طول تاریخ مکتوب جهان تا این حد شاهد ادعاها و جریانات عرفانی نبوده ایم که همه افراد و گروه ها و نژادهای بشری را در بر گرفته است و گوئی یک وارده آسمانی است.

از کتاب علم، فلسفه، عرفان ، هرمنوتیک تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۵۷ کتاب صوتی (۱) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۲) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۳) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۴) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۵) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷ کتاب صوتی (۶) علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

۵۷-  کتاب علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی – ۱۳۸۶

دیدگاه ها بسته است.