کتاب صوتی فلسفه وجودی مرد

احساس وجود در مرد

مرد موجودی میان تهی است و لذا گریزان از باطن خویش و دربدر به جستجوی معنا و ذاتی برای خویشتن است. در درجه اول در موجودی به نام زن و سپس در سایر اشیاء ( طبیعت، جامعه، هنر، صنعت و … ) جستجوگری مرد در سایر اشیاء به قصد یافتن معنائی است که بتواند زنی را مجذوب خود نماید و وارد بر خویشتن کند تا تهیِ این میانش را پر نماید و بدینگونه احساس وجود کند، احساس معنا و ارزش و روح….

از کتاب فلسفه وجودی مرد تألیف استاد علی اکبر خانجانی

برخی از سرفصل های این کتاب:

دوگانگی ذاتی وجود بشر – دین مردانه – کبر – غرور – غیرت – عاشقیت – بازیگری – عقل – چرا پیامبران خدا همگی مردان بوده اند؟ – مسئله ولایت مرد بر زن – امرار معیشت – مسئولیت در آینده – عرفان

۵۸-کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۴) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۵) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۶) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۷) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸-کتاب صوتی (۸) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.