کتاب صوتی خاطرات حواس

کتاب صوتی خاطرات حواس 

ظلم

ظلم است که باید برداشته شود نه ظالم. زیرا مظلوم از ظالم هم ظلم پرست تر است. و به تجربه هم معلوم شده است که اگر بطور مکانیکی ظالم برداشته شود آن مظلوم،

بیشتر بخوانید
عرش عرفانی اخلاق

عرش عرفانی اخلاق (دیالکتیک دیالکتیک)
۱- خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید: ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور

بیشتر بخوانید
عرش عرفانی اخلاق

عرش عرفانی اخلاق (دیالکتیک دیالکتیک)
۱- خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید: ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور

بیشتر بخوانید
اخلاق عرفانی

اخلاق عرفانی
۱- عرفان در لغت از عرفه و معرفت است و معرفت، شناخت حضوری و قلبی و شهودی را گویند یعنی آن شناختی که در دل تبدیل به یقین شده و در خون و جان و روان آدمی جریان یابد و زندگی آدمی عین

بیشتر بخوانید
چنین گوید پیر مغان

چنین گوید پیر مغان:
مطالب کتاب:
۱- مغ مغانه
۲- ملت مغانه
۳- حکمت مغانه
۴- اخلاق مغانه
۵- راز مغانه
۶- عشق مغانه
۷- حقوق مغانه
مغ مغانه:
۱- قبل از اینجا، من آنجا بودم. و آنجا هیچ جائی نبود زیرا آنگاه اصلاً جائی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی اخلاق عرفانی

کتاب صوتی اخلاق عرفانی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۲۶-کتاب صوتی (۱) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۲) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۳) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۴) اخلاق عرفانی (رساله

بیشتر بخوانید
تعریف انسانیت

تعریف انسانیت
۵۶۲- انسان یا صادق هست یا نیست. و این طور نیست که بشود گفت هر کسی چند درصد صادق یا کذاب است و یا اینکه در جائی صادق و در جای دیگری دروغگوست. انسان یا در درجات صدق زیست می کند و یا

بیشتر بخوانید
ظالم کیست ؟

ظالم کیست ؟
مردی که به خاطر نانی که به خانه می برد همسر و فرزندانش را برده و مرید خود می خواهد ظالم است.
مادری که بدلیل زائیدن فرزند ، او را مطیع نفس خود می خواهد ظالم است.
زنی که برای تمکین جنسی ،

بیشتر بخوانید
با ناتوانائی های خود چه کنیم ؟

با ناتوانائی های خود چه کنیم ؟
منظور از ناتوانی این نیست که چرا نمی توانیم کوھی را جابجا کنیم و یا یک روزه میلیاردر و شاه شویم و
دنیا را فتح نمائیم .
مسئله اصلی بشر ناتوانی در قلمرو توانائی است که قاعدتاً باید

بیشتر بخوانید
قاعده بازی

.
روانشناسی و اخلاق
می گویند که روانشناسی در قلمرو اخلاق و عواطف بشری رسالتی جز پوچ سازی و انھدام منطقی
ارزشھا و عواطف انسانی ندارد و به اصطلاح گند ھمه چیز را در می آورد . این ادعا به نوعی درست است
و به

بیشتر بخوانید