کتاب صوتی اخلاق عرفانی

کتاب صوتی اخلاق عرفانی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۲۶-کتاب صوتی (۱) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۲) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۳) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۴) اخلاق عرفانی (رساله

بیشتر بخوانید
تعریف انسانیت

تعریف انسانیت
۵۶۲- انسان یا صادق هست یا نیست. و این طور نیست که بشود گفت هر کسی چند درصد صادق یا کذاب است و یا اینکه در جائی صادق و در جای دیگری دروغگوست. انسان یا در درجات صدق زیست می کند و یا

بیشتر بخوانید
ظالم کیست ؟

ظالم کیست ؟
مردی که به خاطر نانی که به خانه می برد همسر و فرزندانش را برده و مرید خود می خواهد ظالم است.
مادری که بدلیل زائیدن فرزند ، او را مطیع نفس خود می خواهد ظالم است.
زنی که برای تمکین جنسی ،

بیشتر بخوانید
با ناتوانائی های خود چه کنیم ؟

با ناتوانائی های خود چه کنیم ؟
منظور از ناتوانی این نیست که چرا نمی توانیم کوھی را جابجا کنیم و یا یک روزه میلیاردر و شاه شویم و
دنیا را فتح نمائیم .
مسئله اصلی بشر ناتوانی در قلمرو توانائی است که قاعدتاً باید

بیشتر بخوانید
قاعده بازی

.
روانشناسی و اخلاق
می گویند که روانشناسی در قلمرو اخلاق و عواطف بشری رسالتی جز پوچ سازی و انھدام منطقی
ارزشھا و عواطف انسانی ندارد و به اصطلاح گند ھمه چیز را در می آورد . این ادعا به نوعی درست است
و به

بیشتر بخوانید
خودشناسی گناه (فلسفه گناه)

خودشناسی گناه (فلسفه گناه)
گناه و پلیدی در عرصه تعریف بکلی متفاوت است از عرصه عمل خویشتن . یعنی ھر آنچه را که ھر کسی
در نفس عمل خود به حساب بزرگواری و قداست و ایثار و عظمت خود می آورد اتفاقاً ھمان گناھان و
بیشتر بخوانید

حسد : شعله ای از آتش دوزخ

حسد : شعله ای از آتش دوزخ
سرنوشت ھر کسی معلول نگاھی است که به دیگران دارد . حسد معلول بدخواھی است . بشریت به
تجربه درک کرده که بخل و حسد براستی از جنس یک آتش نامرئی است که روح را بلاوقفه می

بیشتر بخوانید
آیا دین ، عاقلانه است؟

آیا دین ، عاقلانه است؟
وقتی می خواھیم دروغی بگوییم دچار اضطراب و پریشانی می شویم و پس از دروغ گفتن ھم تا دم مرگ
نگران رسوا شدن آن ھستیم و آنگاه ھم که رسوا شد اعتماد را نابود کرده و در ورطه بدبینی

بیشتر بخوانید
کفرچیست؟

کفرچیست؟
طبق معارف قرآنی و سنّت انبیاء و اولیای خدا ، کفر لزوماً نمازخواندن نیست ، حرفھای دینی نزدن و خدایا
خدایا نگفتن نیست ، به روضه و مسجد نرفتن نیست ، خیرات ندادن و…. نیست.
خداوند در کتابش مؤمنان را امر به اقامه

بیشتر بخوانید
معمای خود – ارضائی جنسی

معمای خود – ارضائی جنسی
خود – ارضائی جنسی از آن نوع مسائلی است که در قلمرو اخلاق و علم ھرگز پاسخی روشن
نداشته و یکی از واکنشھای طبیعی و مزمن در بشر است و دارای دو زمینه و علّت است : شھوانی
و

بیشتر بخوانید