استخاره

استخاره و تمسخر الهی
 
۱۴- ولی متأسفانه از روح و قدرت خلافت تسخیری خداوند آنچه که نصیب عامه مسلمین شده همانا استخاره است یعنی توهم و گمانی از تسخیر الهی آنهم به وقت اضطرار و سرگردانی به قصد رفع حاجات آنی! و به نظر

بیشتر بخوانید