غزل عشق : زین جهان ، عشق و فنا ما را بس است

بس است
زین جهان ، عشق و فنا ما را بس است
یک نظر از این بقا ما را بس است
جمله یاران گر جفا بر ما کنند
یک وفا ازسوی ما، ما را بس است
کافی و وافی و شافی آمدیم
گشته ایم درخود

بیشتر بخوانید
غزل هستی

غزل هستی:
دفتر اول:
۱-درد دلی با هیچکس           ۱۵- صفیر عشق                   
۲-پرتگاه لحظات                  ۱۶- ای همپاره آواره             
۳-بارش آفتاب   

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی مجموعه اشعار استاد

کتاب صوتی اشعار استاد
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۳ –کتاب صوتی(۱) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳
۳ –کتاب صوتی(۲) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳
۳ –کتاب صوتی(۳) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳
—————————————————————
۴ – کتاب صوتی(۱) غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵
۴ – کتاب صوتی(۲) غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵
بیشتر بخوانید