کتاب صوتی اَبَر انسان

کتاب صوتی اَبَر انسان

با اهالی اعتیاد

ای به زنجیر کشیده شدگان بدست خویشتن! خود را به زنجیر کشیدید تا بتوانید دیگران را تحمل کنید و دیگران نیز شما را و نیز خود، خویشتن را در رابطه با

بیشتر بخوانید
اعتیاد و از میان برخاستن

اعتیاد و از میان برخاستن
 … ولی در دوران کوتاهی که از طریق روان درمانی مشغول معالجه معتادین به مواد مخدر بودم و بسیاری از آنها را ترک دادم به ناگاه مواجه با حقیقت تلخی شدم و آن این بود که دیدم ظلم بزرگی به

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت – ۴

حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت 
۹۱۸- آنچه که امروزه درویشی نامیده می شود ایدئولوژی سیاسیِ معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است.
۹۲۳- اسلام یک اصل عملی بیشتر ندارد آن صدق است.
۹۳۰- بدی خود را اقرار کن در نزد خوبتر از خودت تا خوب شوی.
بیشتر بخوانید

تنها باش و در میان باش

تنها باش و در میان باش
بزرگترین معما و عذاب جانکاه بشر مدرن همانا دیالکتیک و تضاد فرد و جمع است: تنها بودن در جمع! و این وضعی غیر قابل تحمل است. … این همان وضع آخرالزمان وجود است که امروزه همه به آن مبتلایند

بیشتر بخوانید
خودشناسی جنسی

نقش عضو جنسی در عشق و نفرت و مفاسد:

۱۰- عشق به همسر عین عشق به خویشتن است به همین دلیل است که کوچکترین اهانت از همسر موجب اشد کینه و انتقام و عداوت می شود مثل اینست که باطن کسی به صاحب خودش

بیشتر بخوانید
ای فرزند آدم و حوا

ای فرزند آدم و حوا
آنگاه که نمی دانی راست می گویی و آنگاه که می دانی ریا می کنی. آنگاه که می توانی میگویی نمیدانم و آنگاه که می دانی می گویی نمی توانم. آنگاه که عالمی خود را به دیوانگی می زنی و

بیشتر بخوانید
شناخت آخرالزمان و اعتیاد

آخرالزمان و اعتیاد:
۸۶- آخرالزمان بمعنای به آخر رسیدن زمان بشری است،عمر نفسانی بشر،عمر آرزوهای بشر،عمر کفر بشر،عمر دنیای بشر. اعتیاد تنها راه تحمل زندگی آخرالزمانی است برای بشری که حاضر به رویارویی و پذیرش هستی خویش و مسؤلیت این هستی نیست. 
 
۸۷- اعتیاد

بیشتر بخوانید
رابطه انکار نیاز جنسی و اعتیاد

رابطه انکار نیاز جنسی و اعتیاد
و مرد به میزانی که زن را منکر است و نیاز جنسی و روانی خود به او را انکار می کند و او را تحقیر می نماید و به حقوقش تجاوز می کند این بی خودی ذاتی خود را

بیشتر بخوانید
هر که کبرش بیش اعتیادش بیشتر

هر که کبرش بیش اعتیادش بیشتر
.. یعنی هر چه که انسان میل به خودنمائی بیشتری داشته باشد تا مطلوبتر و مقبولتر و محبوبتر واقع شود یعنی هر چه که بشر متکبرتر و مغرورتر باشد و غیرپرستی اش یعنی مردم پرستی اش شدیدتر باشد خواه

بیشتر بخوانید
معتاد و جامعه و اطرافیانش

معتاد و جامعه و اطرافیانش
۵۸- در قلمرو اخلاق و قانون، اعتیاد غیر قابل قضاوت ترین پدیده های بشری می باشد. اعتیاد آئینه تمام نمای وجدان بشر مدرن است. عذاب اطرافیان یک معتاد هیچ کمتر از خود معتادان نیست و بلکه بیشتر و برتر است.

بیشتر بخوانید