کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد پنجم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد پنجم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه

بیشتر بخوانید
راه نجات کشور از بحران

چرا آیهالکرسی تنها راه نجات از بحران است؟

“هرگاه که در محاصره فتنه ها قرار گرفتید به قرآن رجوع کنید” رسول اکرم-

اجبار در دین در طی چند نسل موجب رویگردانی مردم از نظام و نیز رویکردشان به دشمن بوده است یعنی اراده

بیشتر بخوانید
اعتقاد در آخرالزمان

اعتقاد در آخرالزمان

۱۴۰- اصولاً در عصر ما که آخرالزمان است دعوی هر اعتقادی به مثابه کیمیاست. انسان مدرن جز دعوی پول و پلو و پته نمی کند. آخرالزمان دوره انحطاط و پایان اعتقاد است و این علت العلل همه جنون و جنایات بشر

بیشتر بخوانید
جنون پولی

جنون پولی
یک بررسی آماری نشان میدھد که ھمه آحاد بشری بر روی زمین از گرسنگان آفریقا تا بانکداران آمریکا، فقط یک مشکل دارند و آنھم مسئله بی پولی یا کم پولی است. ولی در عوض حتی یک آدم پیدا نشده که خود را دچار

بیشتر بخوانید
من و پول

من و پول
۵۱۳- همه دیوانه اند و به واسطه دیوی که نامش ” پول ” است تسخیر شده اند. من تنها انسان این دورانم که این دیو نتوانسته مرا تسخیر نماید. من تنها خردمند این دورانم. من تنها کسی هستم که خودم هستم. مابقی

بیشتر بخوانید
علم اقتصاد

علم اقتصاد
و اینکه اقتصاد بعنوان یک علم مسخره ترین و پوچترین علمهاست و هیچیک از فرمولهایش کارایی واقعی ندارد و فقط یک حربه سیاسی- تبلیغاتی است و مجموعه علوم اقتصادی حتی بخشی از صورت ظاهری جهان اقتصاد را هم نمی تواند تفسیر کند و

بیشتر بخوانید
مکتب اصالت اقتصاد

مکتب اصالت اقتصاد
(آنانکه از سنگ هم پست ترند)
 
مذھب جھانی بشر مدرن ھمان مذھب اصالت اقتصاد است . بشر مدرن اقتصادی ترین بشر کل تاریخ
است که حتی رستگاری روح خود را ھم درگرو اقتصاد و پول می داند. و این بدان معناست

بیشتر بخوانید
اولویت: معاش یا معاد؟

اولویت: معاش یا معاد؟
 
در قرآن کریم آشکارا می خوانیم که کافران کسانی ھستند که دنیا را بر آخرت ترجیح می دھند و نه اینکه
آخرت را منکرند. و مؤمنان ھم به عکس یعنی آخرت را بر دنیا ترجیح می دھند .این ھمان

بیشتر بخوانید
ام المسائل جامعه امروز ما (شرک)

ام المسائل جامعه امروز ما
(شرک)
مسئله اینست : چرا تلاشھا و ایثارگریھای مردم و مسئولین نظام از آغاز انقلاب تا به امروز آنگونه که باید
ببار نیامده و در بسیاری امور حاصل معکوس داشته است مخصوصاً در وادی فرھنگ و معنویت؟
قرآن کریم

بیشتر بخوانید
( یک آسیب شناسی دینی)

( یک آسیب شناسی دینی)
 
دینی که به عنوان ابزاری در خدمت توجیه و تقدیس استثمار و ریا و مفاسد اقتصادی باشد ھمان مذھب
ابلیس است که در قوم یھود مولّد مذھب سامری شد و به صھیونیزم رسید. و در مسیحیت مولدّ

بیشتر بخوانید