کتاب صوتی مدینه فاضله اسلامی

کتاب صوتی مدینه فاضله اسلامی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۹۹–  کتاب صوتی (۱) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸
۹۹–  کتاب صوتی (۲) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸
۹۹–  کتاب صوتی (۳) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌)

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)

کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۷۱-کتاب صوتی (۱) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)
۱۷۱-کتاب صوتی (۲) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)
۱۷۱-کتاب صوتی (۳) ارض ملکوت و فرج

بیشتر بخوانید
هستی جاودانه

نور محبت

۶۹- و نور محبت جز در ارتباط معنوی و قلبی با یکی از علیین، حاصل نمی آید زیرا علیین مظاهر نور علی نور هستند که نور محبت خدلست و جز بواسطه الحاق به این نور نمی توان به نور جهان ملحق شد

بیشتر بخوانید
عشق دیدار

 
شوق دیدار
 
هر که این آتش ندارد نیست باد!
۸- … پس بدان که نور تجلی شیعه در عزت و عظمت در نزد خدا بسیار برتر از کل شریعت و معجزات موسوی است. و آنچه که موسی (ع) فاقدش بود عشق لقاءاللهی بود

بیشتر بخوانید
نجات، انتظار و ظهور ناجی خصوصی و جهانی امام زمان

امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود:
۲- امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود، تنها ایمان و اتصال بشر آخرالزمان به خداوند است. بشری که رسالت انبیای سلف را عیناً و ذهناً از دست داده و خدای آسمانی نبوتها پاسخگوی گمشدگی او نیست و

بیشتر بخوانید
ناجی موعود

ناجی موعود
۲- امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود، تنها ایمان و اتصال بشر آخرالزمان به خداوند است. بشری که رسالت انبیای سلف را عینا و ذهناً از دست داده و خدای آسمانی نبوتها پاسخگوی گمشدگی او نیست و وجودش را معنا و هویت

بیشتر بخوانید
عشق اگر خیمه زند

عشق اگر خیمه زند
وقتی کسی عاشق می شود دیگر در کل جهان هم نمی گنجد و لذا کل زندگی این جهان در نظرش حقیر می آید و اعمالی شگرف انجام می دهد که دال برجنون می آید. عاشق به آنسوی مرزهای هستی نظر دارد

بیشتر بخوانید
چگونه می توان امام زمان (ع) را شناخت

چگونه می توان امام زمان (ع) را شناخت
طبق روایات شیعی برخی از مھمترین علائم حقانیت وجود امام زمان در ظھورش امور ذیل میباشند:
عبا و عمامه سبز ،مردی میانسال ، حامل عصا و تابوت حضرت موسی(ع) و ذوالفقار علی(ع) و
کتاب موسوم به

بیشتر بخوانید
راز غیبت امام زمان

راز غیبت امام زمان
یکی از مھمترین زمینه پیدایش خرافه در ھر مذھبی بعنوان بزرگترین دشمن حقیقت آن مذھب ھمانا
آسمانی ساختن ھویت بشری انبیاء و اولیای آن مذھب در طول تاریخ بوده است یعنی فرافکنی زمین به
آسمان و عالم متافیزیک . در

بیشتر بخوانید
معضله ارتباط با ناجی موعود « امام زمان چگونه کسی است؟ »

معضله ارتباط با ناجی موعود
« امام زمان چگونه کسی است؟ »
یکی دیگراز ویژه گیھای فرھنگی بشر مدرن در جھان ادعاھای ارتباط با مھدی(ع) و مسیح(ع) به گونه ای
متفاوت است که بصورت امری اپیدمیک و روز افزون در آمده و در برخی

بیشتر بخوانید