شور و مستی

همنشینی ابدی

۶۰۰- طبق احادیث نبوی عالیترین فیض و رحمت و کرم و محبت خداوند بر اهل بهشت اینست که در همه حال و در همه سو با اهالی بهشت به کمال جلال و جمال همنشین است و اینست آن شور و مستی و

بیشتر بخوانید
امید یعنی خدا!

امید یعنی خدا!
امید ھمان خداست و نومیدی نیز بی خدا شدن و خدا را از خود دور کردن است . حتّی اگر امید و انتظاری
با ھزاران دلیل در حیات دنیوی محال آید باز ھم نبایستی نومیدی را به دل خود راه داد

بیشتر بخوانید