چنین می گوید اَبَر انسان

اَبَر انسان:
هر انسان اهل معرفتی در اعماق وجدان و ذات خویشتن حضور کسی را درک می کند که به مثابه کمال مطلق خویشتن است و همانست که باید باشد. او همان امام غایب است، همان ناجی موعود اوست. ابَر انسان است.
آدمی به میزانی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی هستی بایستی

کتاب صوتی هستی یایستی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 ۳۶- کتاب صوتی (۱) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰
 ۳۶- کتاب صوتی (۲) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰
 ۳۶- کتاب

بیشتر بخوانید
انسان یگانه

انسان یگانه
۰+۱+۱۶۶- زن، یگانه است تا آنگاه که مردی وی را لمس کند. و مرد بیگانه است تا آنگاه که زنی را لمس کند و بخود آید و به تازگی بر بیگانگی خود آگاه شود و به همت تقوا و جهاد بر علیه نفس

بیشتر بخوانید
راه یگانه شدن

راه یگانه شدن
۰+۱+۱۳۸- کسی که نتواند یگانگی را یعنی فنا را دوست داشته باشد، نمی تواند هیچکس را دوست بدارد. عشق همان عشق به فنای خود است که چشم انسان را به موجودات که هر یک جمالی از یگانگی اند باز میکند. کسی که

بیشتر بخوانید
پاک مطلق

پاک مطلق
 
۳۹۹- برخی چیزها در من نابوده است : حسادت، ریاست، چاپلوسی، ریا، خباثت، رقابت، زورگوئی، زشت بینی، کینه، فضل فروشی، عیاشی، گرسنگی، احساس بدبختی، حسرت، ترس، منت، عجله، تهمت، ترحم، احساس حقارت، احساس مجبوریت، آرزو، بازیگری و تفنن. و نیز اظهار وجود.

بیشتر بخوانید
تعریف انسانیت

تعریف انسانیت
۵۶۲- انسان یا صادق هست یا نیست. و این طور نیست که بشود گفت هر کسی چند درصد صادق یا کذاب است و یا اینکه در جائی صادق و در جای دیگری دروغگوست. انسان یا در درجات صدق زیست می کند و یا

بیشتر بخوانید
اینست انسان

اینست انسان
 
۵۶۹- همه آدمها مثل هم هستند همه مخلوق مکان و زمان و شرایط اقتصادی هستند. فقط منم که مخلوق خودم هستم.
 
۵۷۶- هیچکس جز من نمی خواهد خوشبخت باشد. خوشبخت بودن لیاقت و جسارتی عظیم می طلبد.
 
۶۰۹- دیوانه کسی

بیشتر بخوانید
امام کیست؟

امام کیست؟
 
امام یک رھبر دینی را گویند که قدرت روحانی تبدیل دین به ایمان و عشق را در قلوب دیگران داشته
باشد. فرق امام با یک عالم و فقیه یا روشنفکر دینی در ھمین نکته است . انسانی ممکن است در علوم
بیشتر بخوانید

فلسفه مقام خلافت اللّهی انسان

فلسفه مقام خلافت اللّهی انسان
بسیاری بر این باورند که اگر انسان جانشین خداست پس بایستی ھمه صفات او را ھم داشته باشد
یعنی بتواند از عدم بوجود آورد و ھر کاری که اراده کند انجام دھد . این تصوّر و احساس کافرانه انسان
بیشتر بخوانید

حکمت جاوید ( انسان لایق ):

حکمت جاوید ( انسان لایق ):
انسانی لایق عزّت است که برای دیگران ھم بخواھد .
انسانی لایق ایمان است که برای دیگران ھم بخواھد .
انسانی لایق معرفت است که برای دیگران ھم بخواھد .
انسانی لایق محبت است که برای دیگران ھم

بیشتر بخوانید