حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) – ۱۰

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) 
۱۹۳۵- کبیره بودن برخی از گناهان به میزان شدت عذاب و رنج حاصل از ارتکاب آنست و نیز به میزان رحمت و رفعتِ حاصل از توبه آن.
۱۹۴۱- نهایتاً این انسان مومن اهل معرفت است که باید قدر کافران و منافقان را

بیشتر بخوانید
حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)-۶

حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)
 ۱۳۷۳- شکایت و دلخوری و نارضائی مومن از ناخالصی اوست.
۱۳۷۷- چهارده قرن است که نصیحت اثر معکوس دارد.
 ۱۴۰۰- تناقض گناه نیست بلکه انکار نمودن آن گناه است.
۱۴۱۵- ایمان همان ایمن شدن از ترس هاست و ده مرتبه ترس در ده

بیشتر بخوانید
راه تثبیت ایمان

راه تثبیت ایمان
۶- آنچه که ایمان و معرفت را ثبات و قدرت و عمق می بخشد مجاهدت و خطر کردن در راه آنست به امر خدا و رسول و امامان! مؤمنی که کل ایمانش را صرف آرامش و آسایش و عافیت نماید بتدریج ایمانش

بیشتر بخوانید
هوو پذیری

هوو پذیری ; لطیف ترین امتحان
…  پس می بینیم که هوو بزرگترین و عمیق ترین و لطیف ترین امتحان در امر ایمان و معرفت و عشق است و به همین دلیل حسادت که آشکارترین صورت تکبر و کفر است در رابطه با هوو است

بیشتر بخوانید
فلسفه تکفیر اندیشه

 
 

 
فلسفه تکفیر اندیشه
 
براستی معلوم نیست که چرا میزان کفر و ایمان از قلمرو علم به وادی تئوریھای فلسفی کشیده شد . اگر
میزان ما قرآن و عترت است که محک کفر و ایمان بشر نه برداشتھای ذھنی وسخنان فلسفی

بیشتر بخوانید
مؤمنان کفر گو

 
مؤمنان کفر گو
اکثر حکیمان و عارفان و خداپرستان مخلص، کفرگوترین انسانھای تاریخ بوده و با صدای بلند این کفر را بر
زبان رانده و حتی مکتوب نموده اند و لذا ھمواره تحت اذیت و قتال مردمان و مخصوصاً ملایان جاھل
مذاھب بوده

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید ( ایمان )

 
حکمت جاوید
* کفری جز ترس نیست.
* ترسی جز ھراس از نابودی نیست.
* نابودی ھمان قلمرو حضور خداست.
* ایمانی جز درک ھستی در نیستی نمی باشد.
* شجاعت بارزترین نشان ایمان است.
* شجاعت یعنی به استقبال شکست و مرگ

بیشتر بخوانید
ترس عرفانی و ترس شیطانی

ترس عرفانی و ترس شیطانی
 
ترسی یکی از غرایز حیوانی بشر است که در عرصه دین و معرفت و حرکت روحانی بزرگترین مانع محسوب
می شود تا آنجا که بقول علی(ع) بزرگترین گناھان است چرا که رشد معنوی بشر مستلزم حرکت در
وادی

بیشتر بخوانید
ایمان بهشتی و ایمان دورخی

ایمان بهشتی و ایمان دوزخی
طبق معارف قرآنی و نیز مشاھدۀ اجتماعی درک می کنیم که دو نوع ایمان در جھان وجود دارد : ایمان
بھشتی و ایمان دوزخی ! ایمانی که محصول تصدیق و تبعیت اختیاری از حجت ھای الھی و معارف دینی
و

بیشتر بخوانید