روابط عاطفی اینترنتی

روابط عاطفی اینترنتی
… ولی اگر این روابط عاطفی و راز دل کردن جمعی، فاسقانه و مشرکانه باشد آن جمع را با شیطان محشور می سازد و شیطان همواره همراهشان خواهد بود که این امر در سوره مجادله هشدار داده شده است. حال اگر این

بیشتر بخوانید
« آخر الزمان خبر »

ماهواره و اینترنت چه می کند و به کجا می برد!
 
« آخر الزمان خبر »
 
تکنولوژی ارتباطات و گل سرسبد آن یعنی ماھواره و اینترنت به یکی از بزرگترین آرزوھای بشر لباس عمل
پوشانیده است: آرزوی با خبر شدن از ھر چیزی

بیشتر بخوانید
معمای عصر رسانه

معمای عصر رسانه
(فلسفه ارتباطات )
عصر جدید، عصر حاکمیت جھانی و ھمه جانبه رسانه ھاست که در کوتاھترین زمان ھر خبری را بھر
کسی که بخواھد می رساند.در واقع مدرنیزم را بایستی دوره خبر نامید که در نقطه مقابل عصر بی
خبری قرار

بیشتر بخوانید
تلویزیون یا گوسالۀ سامری خانگی

 
تلویزیون
یا
گوسالۀ سامری خانگی
ھنگامی که از تلویزیون سخن می گوییم تنھا از یکی از اشیاء خانه سخن نمیگوئیم چون تلویزیون و
نقش آن در زندگی ما ھیچ شباھتی به دیگر اشیاء خانه ندارد .
دورانی تلویزیون را جعبه جادوئی می نامیدند این

بیشتر بخوانید
چه نباید کرد ؟

چه نباید کرد ؟
 
بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده ھایش پرھیز نمود .
 
بایستی تا حد امکان از جھان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت .
 
بایستی رسانه ھا را باور نکرد و تبعیت ننمود .
 
بایستی

بیشتر بخوانید
معرفی چند دجال و مکتب دجالی

معرفی چند دجال و مکتب دجالی
او شو
……………………………………
دموکراسی
……………………………………
انرژی درمانی
……………………………………
خام خواری
……………………………………
کارلوس کاستاندا
……………………………………
کریشنا مورتی
……………………………………
سیمون دوبوار
……………………………………
سینمای حقیقت
……………………………………
جھانی شدن
……………………………………
پیوند ژنتیک
……………………………………
شیمی درمانی
……………………………………
کارل پوپر
……………………………………
برابری زن و مرد
بیشتر بخوانید

جنی بنام نبوغ

 
جنی بنام نبوغ
جنون و رفتارھای مالیخولیائی و بیقراریھای حاد و فراگیر درکودکان ، یکی دیگر از ویژگیھای
مدرنیزم است.
در تجربه به درمان امراض روانی به دو منشاٌ اساسی برای این نوع امراض در بچه ھای زیر سن
بلوغ پی برده ام

بیشتر بخوانید
معرّفی بزرگترین دزد تاریخ بشر« رایانه »

 
معرّفی بزرگترین دزد تاریخ بشر« رایانه »
قرار بود که کامپیوتر ایمن ترین گاوصندوق و بانک و حافظه و محافظ ذخیره ھای مادی و معنوی ھر کسی
باشد . ولی اساس ساختار رایانه ھمان حافظه است . نام واقعی کامپیوتر بایستی « حافظه

بیشتر بخوانید
ماهواره و اینترنت چه می کند و به کجا می برد!

ماهواره و اینترنت چه می کند و به کجا می برد!
 
« آخر الزمان خبر »
 
تکنولوژی ارتباطات و گل سرسبد آن یعنی ماھواره و اینترنت به یکی از بزرگترین آرزوھای بشر لباس عمل
پوشانیده است: آرزوی با خبر شدن از ھر چیزی

بیشتر بخوانید