معنویت انسان صنعتی

 
معنویت و مذهب انسان صنعتی
امروزه انسان صنعتی در موزه ها و گالریها و جهان سینما و ادبیات سورئالیستی به جستجوی معنویت و مذهب و قداست است.
معنویت و مذهب انسان صنعتی در هنر پرستی و قدمت پرستی و اسطوره پرستی و پرستش نیاکان

بیشتر بخوانید
قاعده بازی

قاعده بازی
 
ھر نوع فعالیت بشری بخصوص در عصر مدرنیزم برای خود دارای قاعده وقانونی مدوّن است و این از
ویژگیھای مدرنیزم است که حتی غریزی ترین اعمال بشری ھم تحت الشعاع قوانین خاص انجام میشود
و آدابی معین دارد که حتی آموزش داده

بیشتر بخوانید
بتهای مدرن

بتهای مدرن
عصر مدرنیزم عصر بت پرستی ھای متنوع و مستمر و بلاوقفه و جھانی است. چرا که « مد» در فرھنگ
لاتین ھمان بت است . اگر بت پرستان عھد عتیق سالی چند بار در مراسمی و یا بواسطه نیازی به نزد

بیشتر بخوانید
« فلسفۀ ۱۱ سپتامبر »

 
« فلسفۀ ۱۱ سپتامبر »
یازدھم سپتامبر و فاجعۀ برجھای دو قولوی نیویورک مبدل به نقطۀ عطفی در تاریخ تمدن مدرن جھان
گردید . حق این واقعه آنقدر واضح است که ھمه تئوریھای توطئه را بی خاصیت و مھمل ساخته است.
اینکه چنین

بیشتر بخوانید
« فرقه های مدرن » شریعت آخرالزمان

« فرقه های مدرن » شریعت آخرالزمان
عصر جدید را به لحاظی بایستی عصر ظھور فرقه ھای بی شریعت دانست که از بطن مذاھب قدیم
سربرآورده اند مثل مذھب پروتستان و دھھا فرقۀ فرعی منشعب از آن که از بطن مسیحیت پدید آمده
است یا

بیشتر بخوانید
بتهای مدرن

بتهای مدرن
عصر مدرنیزم عصر بت پرستی ھای متنوع و مستمر و بلاوقفه و جھانی است . چرا که « مد » در فرھنگ
لاتین ھمان بت است . اگر بت پرستان عھد عتیق سالی چند بار در مراسمی و یا بواسطه نیازی به نزد

بیشتر بخوانید