بی کسی و بیماری

بیماری و بیکسی 
۳۳- آنچه را که انسان بیماری مینامد ( اعم از امراض تن و اعصاب و روان ) حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد. هرگاه کسی را یافت که یکدیگر را خالصانه دوست

بیشتر بخوانید
درد خدا ( علل بیماری ها )

علت درونی بیماریها
مسئله بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و کلاً امراض و ناهنجاریها و رنجهای بشری را میتوان به همین

بیشتر بخوانید
فلسفه عرفان درمانی:

فلسفه عرفان درمانی:
تعریف عرفان درمانی
عرفان چیست؟
درمان چیست؟
بیماری چیست؟
انواع امراض
اشیاء
عشق ها
هراس ها
تبلیغات و وسوسه ها و شایعات
بخود-آئی به عنوان تنها راه درمان
معنای پیر
چند نمونه از عرفان درمانی
دانلود کتاب:
 ۵۹- کتاب صوتی  فلسفه عرفان درمانی

بیشتر بخوانید
علت بیماری ها ( مبانی عرفان عملی )

۲۷-علت بیماری ها :
– بیماری های مسری عارضه مردم پرستی است.
– بیماری های خونی (غلضت خون،چربی، اوره، قند و امثالهم) عارضه حرام خواری است و قبض رزق.
 – بیماری های موروثی و ژنتیکی عارضه نژادپرستی است که شامل خودپرستی جنسی و قومی می

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد اول

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد اول
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب

بیشتر بخوانید
مالیخولیای پزشکی – علت بیماری ها

مالیخولیای پزشکی – علت بیماری ها
پزشکی که میکروب ها و ویروس ها و آب و هوا و غذا را علت بیماری می داند هرگز نمی تواند شفابخش باشد بلکه امراض را تشدید می کند و به همین دلیل است که امروزه هر بیماری که

بیشتر بخوانید
مالیخولیای پزشکی – بیماری کودکان

مالیخولیای پزشکی – بیماری کودکان
همه بیماری های کودکان نشانه های رشد او هستند مثل دل دردها، تب ها، دردهای مربوط به رویش دندان ها، سرخک، مخملک، آبله و امثالهم. پزشکی که این مسائل را با داروها پاسخ می گوید نه رشد را می شناسد

بیشتر بخوانید
مالیخولیای پزشکی – معضله اطرافیان بیمار

مالیخولیای پزشکی – معضله اطرافیان بیمار
بسیارند بیمارانی که خود براستی راضی از وضع خویشند و مصداق کلمه «مریض» (راضی شده) هستند ولی فقط و فقط به وسوسه و ترغیب و بلکه تحریص و تهدید و اصرار جنون آمیز اطرافیان خود (عزیزان سینه چاک) به

بیشتر بخوانید
مالیخولیای پزشکی – روان پزشکی

مالیخولیای پزشکی – روان پزشکی
روان پزشکی بعنوان یکی از جدیدترین شعبه از دانش پزشکی در عین حال احمقانه ترین و اهانت بارترین برخورد را با انسان آشکار ساخته است و این همان بروز ذاتی کل دانش پزشکی است که دیدگاه آنرا در باره معنا

بیشتر بخوانید
مالیخولیای پزشکی – امراض مسری

مالیخولیای پزشکی – امراض مسری
علی (ع) می فرماید که «امراض مسری، کذب است» یعنی چیزی بنام سرایت مرض از کسی به کس دیگری واقعیت ندارد. این نیز به مثابه ابطال یکی از ارکان ذاتی پزشکی مدرن است. و این بدان معناست که هیچکس مبتلا

بیشتر بخوانید