فلسفه بیمه ( ایدز روح )

فلسفه بیمه ( ایدز روح )
 
بیمه کردن یک بلا به معنای دعوت از آن بلا و پیش خرید خسارت
 
آن و آماده شدن برای تحویل آن و نیز به واسطه غرور و احساس
 
امنیت و بی احتیاطی حاصل از آن، پیش

بیشتر بخوانید