حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)-۸

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)
۱۷۳۹- راه رشد راه تخریب مستمر ماهیت خویشتن است به دست خویشتن.
۱۷۸۲- بهتر آنست که تا به آخر خود را از هر قضاوتی در درون و برون معاف داری. ولی چون نمی توانی پس همواره قضاوت های خود را نسخ کن.
بیشتر بخوانید

حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)-۶

حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)
 ۱۳۷۳- شکایت و دلخوری و نارضائی مومن از ناخالصی اوست.
۱۳۷۷- چهارده قرن است که نصیحت اثر معکوس دارد.
 ۱۴۰۰- تناقض گناه نیست بلکه انکار نمودن آن گناه است.
۱۴۱۵- ایمان همان ایمن شدن از ترس هاست و ده مرتبه ترس در ده

بیشتر بخوانید
علت بیماری های روحی و روانی

علت اساسی بیماری های روانی و جسمی:
امراض اساسی و مقدماتی وجود آدمی عبارتند از : حرص، دروغگویی، ریاکاری، انکار حقایق، هرزگی، خشم، حسد، بی حیایی، ترس دائم، دلهره مستمر، و امثالهم. اینها زیر بنای همه امراض بشری هستند مثل بیماریهای دستگاه گوارش، کبد، کلیه

بیشتر بخوانید
فلسفه بیمه ( ایدز روح )

فلسفه بیمه ( ایدز روح )
 
بیمه کردن یک بلا به معنای دعوت از آن بلا و پیش خرید خسارت
 
آن و آماده شدن برای تحویل آن و نیز به واسطه غرور و احساس
 
امنیت و بی احتیاطی حاصل از آن، پیش

بیشتر بخوانید
ترس از تنها شدن

ترس از تنها شدن
منشأ ھمه ترسھای بشر ھمانا ترس از تنھا شدن است . ترس از مرگ ھم بعنوان مادر ھمه ترسھا ذاتاً
برخاسته از ھراس تنھائی می باشد . ھمانطور که علی (ع) ترس را بزرگترین گناه نامیده است ترس از
تنھا شدن

بیشتر بخوانید
ترس عرفانی و ترس شیطانی

ترس عرفانی و ترس شیطانی
ترس یکی از غرایز حیوانی بشر است که در عرصه دین و معرفت و حرکت روحانی بزرگترین مانع محسوب
می شود تا آنجا که بقول علی(ع) بزرگترین گناھان است چرا که رشد معنوی بشر مستلزم حرکت در
وادی ناشناخته ھاست

بیشتر بخوانید