پایان تاریخ دروغ مبارکباد !

پایان تاریخ دروغ مبارکباد !
 
تاریخ تمدن مادی بشر در یک کلام تاریخ دروغھای بشر است . دروغی بنام تمدن ، دروغی بنام فلسفه ،
دروغی بنام علم ، دروغی بنام تکنولوژی ، دروغی بنام رفاه و پیشرفت ، دروغی بنام آزادی و

بیشتر بخوانید
خبر بزرگ!! ایران برآستانه هزاره سوم (گزارشی از آخرین وضعیت بشری)

خبر بزرگ!!
 
ایران برآستانه هزاره سوم
(گزارشی از آخرین وضعیت بشری)
 
آیا قرن بیستم یعنی آخرین سده ھزاره دوم میلادی چگونه قرنی بود ؟
به بیانی دقیقتر آیا ھزاره دوم چگونه ھزاره ای بود و این تمدن حاکم بر جھان مدرن

بیشتر بخوانید
فلسفۀ تروریزم

 

فلسفۀ تروریزم
تروریزم بمعنای ایجاد ھراس و ناامنی به قصد رسیدن به امیالی ناحق است. بدین ترتیب نخستین نطفه
ھای پیدایش تروریزم را در کانون گرم خانواده ھا می یابیم آنگاه که برای آرام کردن کودکی متوسل به
لولو خرخره می شویم و

بیشتر بخوانید