کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد ششم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد ششم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۴) دائره

بیشتر بخوانید
عشق دیدار

 
شوق دیدار
 
هر که این آتش ندارد نیست باد!
۸- … پس بدان که نور تجلی شیعه در عزت و عظمت در نزد خدا بسیار برتر از کل شریعت و معجزات موسوی است. و آنچه که موسی (ع) فاقدش بود عشق لقاءاللهی بود

بیشتر بخوانید
حجت های خدا برروی زمین

حجت های خدا برروی زمین
در دھھا آیه و حدیث اسلامی داریم که خداوند کسی را مورد مؤاخذه و محاسبه قرار نمی دھد الّا اینکه
حجتھای خود را عملاً و عیناً و عقلاً بر او آشکار کرده باشد . حجت ھای خدا چیستند ؟
بیشتر بخوانید

چگونه کسی به امامت میرسد !

چگونه کسی به امامت میرسد !
کسی که نمی تواند دروغ بگوید .
کسی که نمی تواند دوست نداشته باشد .
کسی که نمی تواند کینه ورزد .
کسی که ھمواره پا بر دل خود می نھد.
کسی که ھرگز به پول نمی اندیشد

بیشتر بخوانید
آیا فقط شیعیان به بهشت می روند؟

آیا فقط شیعیان به بهشت می روند؟
این سئوال برای ھر انسان خردمندی مطرح است که طبق حدیث معروف، آیا فقط آنانکه در ولایت
علی(ع) و آل او ھستند از عذاب دوزخ مصون می مانند؟ آیا مابقی بشریت که اصلاً علی(ع) را نمی
شناسند

بیشتر بخوانید
طرح یک پارادوکس شیعی

طرح یک پارادوکس شیعی
امامان شیعه برای شیعیان اسوه ھای سعادت و رستگاری در دو جھانند و اصلاً معنای امامت جز این
نیست یعنی پیشوایان و نمونه ھای سعادت و سلامت و ھدایت. پس اگر چنین است چرا شیعیان به یاد
امامان خود گریه

بیشتر بخوانید
منفوری که محبوب می شود

منفوری که محبوب می شود
ھمانطور که بارھا نشان داده ایم مقام ولایت ( امامت ) علاوه بر نص وصایت به شیوه امامان صدر اسلام،
از طریق معرفت نفس و عرفان عملی ھم میّسر است و بقول علامّه طباطبائی این کوتاھترین راه حصول
به

بیشتر بخوانید
فلسفه تقلید و راز نفاق

فلسفه تقلید و راز نفاق
مولای رومی، تقلید را علت العلل تباھی مردم در دین می داند: خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد
لعنت براین تقلیدباد.
بسیاری می پندارند که اطاعت و ارادت ھمان تقلید است ، درحالیکه این دو امر

بیشتر بخوانید
اینهمه خواری مسلمین از چیست؟

اینهمه خواری مسلمین از چیست؟
خداوند در کتابش می فرماید: « آیا پنداشتید آنکه می داند و آنکه نمی داند ھمسان است؟ »
در اینجا سخن بر سر مسئولیت خطیر معرفت است که بر گردن اھلش می باشد .
درست به ھمین دلیل خداوند

بیشتر بخوانید