زمان تنهائی

زمان تنهائی
آخرالزمان، عرصه تنهائی انسان است. عرصه ای که به امر خدا دیگر هیچ چیز و هیچکس به آدمی پناه نمی دهد و تحویلش نمی گیرد و نیز هیچ کس و چیزی در دل آدمی جا و قرار نمی گیرد و هر کس مبتلا

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی حقِ بودن

کتاب صوتی حقِ بودن
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 در باره : 
حق بودن – حق دل – حق اندیشیدن – حق پوچ شدن – حق ایرانی بودن – حق بیماری -حق زناشوئی – حق ستم – حق روسپی گری – حق حسد – نظریه رشد –

بیشتر بخوانید
اینست یگانگی

اینست یگانگی
۰+۱+۲۰۵- سخن یگانه، توضیح واضحات است. توضیح آنچه که هست، می باشد. لذا سخنی سهل و ممتنع می نماید ولی با اینحال، بطرزی غیر منطقی زیر و رو می کند. اینست یگانگی!
۰+۱+۲۰۹- بازی قلمرو تجربه بیگانگی است. آنکه تا به آخر بازی

بیشتر بخوانید
پاداش صداقت

صداقت و تنهائی

۱۳۱- روابط آدمها در هر سطحی از خانواده تا جامعه و حاکمیت، سراسر بر ریا و تزویر و نفاق است و لذا تزویر زدائی و صدق و اخلاص در رابطه اگر یکطرفه باشد جز انهدام رابطه حاصلی ندارد زیرا کسی نمی

بیشتر بخوانید
ترس از تنها شدن

ترس از تنها شدن
منشأ ھمه ترسھای بشر ھمانا ترس از تنھا شدن است . ترس از مرگ ھم بعنوان مادر ھمه ترسھا ذاتاً
برخاسته از ھراس تنھائی می باشد . ھمانطور که علی (ع) ترس را بزرگترین گناه نامیده است ترس از
تنھا شدن

بیشتر بخوانید
درد تنهائی

درد تنهایی
شاید در ھیچ برھه ایی از تاریخ مانند این دوران، بشر اینچنین احساس تنھایی نکرده است و گویی تن ،
ھمان زندانی است که ما را در خود محبوس ساخته است .
ھیچ کس ما را درک نمی کند و حتی ھنگامی که

بیشتر بخوانید
فلسفه عشق تکنولوژیکی

فلسفه عشق تکنولوژیکی
عشق تکنولوژیکی، عشق به تجسم بخشیدن آمال و آرزوھای کھن بشر است ھمانطور که واژه« تکنو »
بمعنای برون افکنی و آشکار سازی است. و امّا عشق به برون افکنی و تجسم نفس خود به چه منظوری
؟ به منظور معرفی

بیشتر بخوانید
بهترین دوستان شهر بیکسی

بهترین دوستان شهر بیکسی
خداوند در قرآن به مؤمنانش وعده می دھد که دین را برای خدا خالص کنند ھر چند که تنھا و بیکس می
شوند ولی خداوند انبیا ءو شھداء و صدیقین را با آنان محشور می کند و اینان خوب رفیقانی

بیشتر بخوانید
دار تنهائی ( فلسفه دار)

دار تنهائی ( فلسفه دار)
 
غایت سیر الی الله تنھا شدن است و این آستانه رویاروئی با اوست و سکوی پروازبه آسمان است. آدم تا
تنھای تنھا نشود جداً و خالصانه طالب دوستی با او و شیدای دیدارش نمی شود. تنھائی ، دار

بیشتر بخوانید