تلویزیون

تلویزیون
تلویزیون موجب انقراض عقلانیت و وجدان و اراده به تربیت کردن خویش است. تلویزیون آنتی تز شرف و شعور و شادی دل است. تلویزیون قاتل احساس مسئولیت در باره سرنوشت خویشتن است. تلویزیون عرصه شقاوت قلب و دنائت طبع و حقارت انسانیت است و

بیشتر بخوانید
فلسفه تکنولوژی و آخرالزمان

فلسفه تکنولوژی و آخرالزمان
عصر مدرن عصر اصالت ماشین و تکنولوژی است . و ماشین در یک کلام ماشین سرعت وشتاب است .
و فلسفه ماشین ھم فلسفه سرعت فزاینده است . و سرعت یعنی حرکت سریع در زمان و کوتاھتر نمودن
زمان است

بیشتر بخوانید
فلسفه عشق تکنولوژیکی

فلسفه عشق تکنولوژیکی
عشق تکنولوژیکی، عشق به تجسم بخشیدن آمال و آرزوھای کھن بشر است ھمانطور که واژه« تکنو »
بمعنای برون افکنی و آشکار سازی است. و امّا عشق به برون افکنی و تجسم نفس خود به چه منظوری
؟ به منظور معرفی

بیشتر بخوانید
بزرگترین معمای عرفانی دوران

بزرگترین معمای عرفانی دوران
به نام خدا
چرا بشر مدرن ھر چه که به لحاظ صورت و ظواھر زندگی و آداب حیاتی و علوم و فنون زیست و آموزش و
پرورش و تعلیم و تربیت جھانی و خوراک و پوشاک و ھمۀ مصارف و

بیشتر بخوانید
چه نباید کرد ؟

چه نباید کرد ؟
 
بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده ھایش پرھیز نمود .
 
بایستی تا حد امکان از جھان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت .
 
بایستی رسانه ھا را باور نکرد و تبعیت ننمود .
 
بایستی

بیشتر بخوانید
پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)

پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)
س: از مقالات شما بوضوح درک می شود که شما دشمن تمدن و مدرنیزم و ھمه فرآورده ھای جدید بشر
ھستید : علم ، تکنولوژی،مبارزه ، آزادی،دموکراسی،ھنر،رفاه،مدرنیزم و……. آیا واقعاً منظور شما از این
جنگ

بیشتر بخوانید
فلسفه عشق تکنولوژیکی

 

فلسفه عشق تکنولوژیکی
عشق تکنولوژیکی ، عشق به تجسم بخشیدن آمال و آرزوھای کھن بشر است ھمانطور که واژه« تکنو »
بمعنای برون افکنی و آشکار سازی است . و امّا عشق به برون افکنی و تجسم نفس خود به چه منظوری
؟

بیشتر بخوانید
« فلسفۀ ۱۱ سپتامبر »

 
« فلسفۀ ۱۱ سپتامبر »
یازدھم سپتامبر و فاجعۀ برجھای دو قولوی نیویورک مبدل به نقطۀ عطفی در تاریخ تمدن مدرن جھان
گردید . حق این واقعه آنقدر واضح است که ھمه تئوریھای توطئه را بی خاصیت و مھمل ساخته است.
اینکه چنین

بیشتر بخوانید
تاریخچۀ بکارت ( فلسفه نوینی از تاریخ )

تاریخچۀ بکارت ( فلسفه نوینی از تاریخ )
 
در دوران ماقبل از تاریخ یعنی ماقبل از تشکیل خانواده پدیده و معناو ارزشی بنام بکارت بعنوان نشانه
عصمت زن وجود نداشت . اوِّلین آدمی که عاشق شد پدیده ازدواج دائمی و خانواده رخ

بیشتر بخوانید
معرّفی بزرگترین دزد تاریخ بشر« رایانه »

 
معرّفی بزرگترین دزد تاریخ بشر« رایانه »
قرار بود که کامپیوتر ایمن ترین گاوصندوق و بانک و حافظه و محافظ ذخیره ھای مادی و معنوی ھر کسی
باشد . ولی اساس ساختار رایانه ھمان حافظه است . نام واقعی کامپیوتر بایستی « حافظه

بیشتر بخوانید