کتاب صوتی حقِ بودن

کتاب صوتی حقِ بودن
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 در باره : 
حق بودن – حق دل – حق اندیشیدن – حق پوچ شدن – حق ایرانی بودن – حق بیماری -حق زناشوئی – حق ستم – حق روسپی گری – حق حسد – نظریه رشد –

بیشتر بخوانید
لالائی شیطان

لالائی شیطان
 تا حد ممکن بایستی از صنعت و فرآورده هایش فاصله گرفت و همچون آتش دوزخ از آن برحذر بود خاصه از سیاست و طب و هنرش، که سه غارتگر اندیشه و جان و دل آدمی می باشند، یعنی از حکومت و طب و

بیشتر بخوانید
تلویزیون

تلویزیون
تلویزیون موجب انقراض عقلانیت و وجدان و اراده به تربیت کردن خویش است. تلویزیون آنتی تز شرف و شعور و شادی دل است. تلویزیون قاتل احساس مسئولیت در باره سرنوشت خویشتن است. تلویزیون عرصه شقاوت قلب و دنائت طبع و حقارت انسانیت است و

بیشتر بخوانید
فلسفه تکنولوژی و آخرالزمان

فلسفه تکنولوژی و آخرالزمان
عصر مدرن عصر اصالت ماشین و تکنولوژی است . و ماشین در یک کلام ماشین سرعت وشتاب است .
و فلسفه ماشین ھم فلسفه سرعت فزاینده است . و سرعت یعنی حرکت سریع در زمان و کوتاھتر نمودن
زمان است

بیشتر بخوانید
فلسفه عشق تکنولوژیکی

فلسفه عشق تکنولوژیکی
عشق تکنولوژیکی، عشق به تجسم بخشیدن آمال و آرزوھای کھن بشر است ھمانطور که واژه« تکنو »
بمعنای برون افکنی و آشکار سازی است. و امّا عشق به برون افکنی و تجسم نفس خود به چه منظوری
؟ به منظور معرفی

بیشتر بخوانید
بزرگترین معمای عرفانی دوران

بزرگترین معمای عرفانی دوران
به نام خدا
چرا بشر مدرن ھر چه که به لحاظ صورت و ظواھر زندگی و آداب حیاتی و علوم و فنون زیست و آموزش و
پرورش و تعلیم و تربیت جھانی و خوراک و پوشاک و ھمۀ مصارف و

بیشتر بخوانید
چه نباید کرد ؟

چه نباید کرد ؟
 
بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده ھایش پرھیز نمود .
 
بایستی تا حد امکان از جھان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت .
 
بایستی رسانه ھا را باور نکرد و تبعیت ننمود .
 
بایستی

بیشتر بخوانید
پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)

پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)
س: از مقالات شما بوضوح درک می شود که شما دشمن تمدن و مدرنیزم و ھمه فرآورده ھای جدید بشر
ھستید : علم ، تکنولوژی،مبارزه ، آزادی،دموکراسی،ھنر،رفاه،مدرنیزم و……. آیا واقعاً منظور شما از این
جنگ

بیشتر بخوانید
فلسفه عشق تکنولوژیکی

 

فلسفه عشق تکنولوژیکی
عشق تکنولوژیکی ، عشق به تجسم بخشیدن آمال و آرزوھای کھن بشر است ھمانطور که واژه« تکنو »
بمعنای برون افکنی و آشکار سازی است . و امّا عشق به برون افکنی و تجسم نفس خود به چه منظوری
؟

بیشتر بخوانید
« فلسفۀ ۱۱ سپتامبر »

 
« فلسفۀ ۱۱ سپتامبر »
یازدھم سپتامبر و فاجعۀ برجھای دو قولوی نیویورک مبدل به نقطۀ عطفی در تاریخ تمدن مدرن جھان
گردید . حق این واقعه آنقدر واضح است که ھمه تئوریھای توطئه را بی خاصیت و مھمل ساخته است.
اینکه چنین

بیشتر بخوانید