کتاب حکمت حکومت – عدالت

کتاب حکمت حکومت – عدالت

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۰- امروزه اگر حکومت چین کمونیست مقتدرترین و موفق ترین حکومت در جهان است بدلیل استحکام خانواده و زناشوئی در جامعه چین است و عموماً جوامع شرق دور و زردپوستان از این ویژگی

بیشتر بخوانید
قدرت مدیریت و رهبری

قدرت مدیریت و رهبری
۹- انسان بمیزانی که سائر بچه ها را همسان فرزند خود می داند و نسبت به آنها حس مسئولیت می پذیرد بر عرصه رهبری وارد شده است.
۱۰- کسی که در رهبری بر خانواده خود محدود می شود و خانواده اش

بیشتر بخوانید
راه نجات کشور از بحران

چرا آیهالکرسی تنها راه نجات از بحران است؟

“هرگاه که در محاصره فتنه ها قرار گرفتید به قرآن رجوع کنید” رسول اکرم-

اجبار در دین در طی چند نسل موجب رویگردانی مردم از نظام و نیز رویکردشان به دشمن بوده است یعنی اراده

بیشتر بخوانید
میرغضبان تاریخ

میر غضبان تاریخ

۱۴۲- تاریخ و دورانها را و نیز افراد بشری را همواره کسانی رقم می زنند که در نظر عموم بشریت دیوانه هائی خطرناک و حیرت آورند که به هیچ چیزی بند نیستند و به هیچ حسابی پایبند نیستند و در هیچ

بیشتر بخوانید
غریزه حکومت

غریزه حکومت
همینکه هر کسی ذاتاً در عطش ” شاه ” شدن است کافیست که حکومت را هم یک غریزه بدانیم که از بدو کودکی و از دوران قبل از آموزش سیاسی خودنمائی می کند. یعنی حکومت همچون هر غریزه ای بطور خود بخود و

بیشتر بخوانید
آیا همه جاسوسیم؟

آیا همه جاسوسیم؟
۳- براستی این چه مرضی است که هر که با ما نیست و مرید ما نیست جاسوس و خائن می شود. این چه پدیده ای است؟
استکبار فکری و تمام خواهی عقیدتی و خود-شیفتگی هویتی یکی از ویژه گیهای ما ایرانیان

بیشتر بخوانید
بازیهای عاطفی بشر (عشقباری )

بازیهای عاطفی بشر (عشقباری )
(بازی با خدا)
دل دیگران را بدست آوردن و با آن جھت منافع خصوصی استفاده کردن نه تنھا یکی از پلید ترین عمل
انسان در زندگیست و ھمه عذابھای عظیم بشر در جھان از ھمین بابت است زیرا این

بیشتر بخوانید
تنها راه نجات جامعه ما

تنها راه نجات جامعه ما
به گواه تاریخ، دین خدا و مقدسات از ھیچ جناحی به اندازه نفاق یعنی کفر پنھان در لباس دین، لطمه
نخورده است . بزرگترین فجایع بشری از قلمرو نفاق برخاسته است که حاصل اکراه و ریا و جبر در

بیشتر بخوانید
آیا می دانید….

آیا می دانید….
 
*آیا می دانید که ھیچ چیزی را به یقین نمی دانید؟
 
****
 
*آیا می دانید اکثر قریب به اتفاق زنانی که طلاق می گیرند ھرگز از دست شوھرشان کتک نخورده اند؟
 
****
 
*آیا می دانید

بیشتر بخوانید
معمای « حریم شخصی » در کشور ما

معمای « حریم شخصی » در کشور ما
 
رعایت حریم شخصی افراد بشری یکی از ارکان درجه اول شریعت انبیای الھی بوده که در اسلام به کمال
رسیده است و بخش عمده ای از احکام دین و اخلاق را بخود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید