میرغضبان تاریخ

میر غضبان تاریخ

۱۴۲- تاریخ و دورانها را و نیز افراد بشری را همواره کسانی رقم می زنند که در نظر عموم بشریت دیوانه هائی خطرناک و حیرت آورند که به هیچ چیزی بند نیستند و به هیچ حسابی پایبند نیستند و در هیچ

بیشتر بخوانید
گریز از آزادی (نگاهی عرفانی به دهۀ ۱۳۶۰)

گریز از آزادی (نگاهی عرفانی به دهۀ ۱۳۶۰)
نفس انسان در قلمرو اراده که ھسته مرکزی ھویّت است دارای یک انشقاق دیالکتیکی عظیمی است
که از یک سو میل به آزادی مطلق دارد و از سوی دگر از آن می ھراسد و می

بیشتر بخوانید
اینهمه خواری مسلمین از چیست؟

اینهمه خواری مسلمین از چیست؟
خداوند در کتابش می فرماید: « آیا پنداشتید آنکه می داند و آنکه نمی داند ھمسان است؟ »
در اینجا سخن بر سر مسئولیت خطیر معرفت است که بر گردن اھلش می باشد .
درست به ھمین دلیل خداوند

بیشتر بخوانید
آیا اسلام دین جنگ است؟

 
آیا اسلام دین جنگ است؟
یکی از بزرگترین تھمتھای ناحق به دین اسلام ھمانا جنگ طلبی بوده است و از ناحق و رسوا بودن این
تھمت ھمین بس که جنگ طلب ترین و متجاوزترین افراد و جریانات چنین تھمتی را زده اند یعنی

بیشتر بخوانید
آیا حمله نظامی آمریکا به ایران محتمل است؟

 
آیا حمله نظامی آمریکا به ایران محتمل است؟
اگر انقلاب اسلامی ایران بر اصول و موازین حقه خود استوار بماند و در جھان به پیش رود و از مبانی خود
عدول نکند و در قبال وسوسه ھای علمی- فنی- دیپلماتیک به شرک و

بیشتر بخوانید
دو نوع جنگ و صلح

 
دو نوع جنگ و صلح
تضاد و وحدت بین انسانھا یعنی دوستی و دشمنی بین انسانھا از دو نوع کاملاً متفاوت است : ذاتی و
صفاتی : باطنی و ظاھری ! و این تفاوت بین دو ھدف است و دو وسیله . تفاوت

بیشتر بخوانید
فلسفه تسلیحات

 
فلسفه تسلیحات
می دانیم که بابا آدم و نه نه حوای ما دارای دو پسر بنامھای ھابیل و قابیل بودند. ھابیل پسری مؤمن و
رئوف و سخی بود و قابیل ھم پسری متکّبر و خشن و بخیل و جنگجو .
ھر دو بر

بیشتر بخوانید
آخرین وسوسه ابلیس(حمله آمریکا به ایران)

 
آخرین وسوسه ابلیس(حمله آمریکا به ایران)
ربع قرن است که شیطان بزرگ (آمریکا) در وسوسه حمله به ایران است ولی در درون ھیئت حاکمه پس
پرده خود حمایت کافی ندارد. امروزه حتی استراتژیست ھای واقع بین آمریکا واروپا ھم اعتراف می کنند
که

بیشتر بخوانید
فلسفه قتل عام مغول در نیشابور

فلسفه قتل عام مغول در نیشابور
 
در میان ھمه تھاجمات و قتل عامھای تاریخی ، قتل عام مغولان در جھان و خاصه در ایران و مخصوصاً در
شھر نیشابور در صدر عبرتھا و حیرتھای تاریخی قرار دارد و ھر اھل معرفتی

بیشتر بخوانید
درباره جبهه و جنگ تحمیلی

درباره جبهه و جنگ تحمیلی

درباره جبهه و جنگ تحمیلی
امام خمینی جنگ را نعمتی بزرگ نامیدند. این معنا عموماً درباره همه جنگها در سراسر جهان واقعیت دارد. در هر جنگی جامعه ای و گاه کل بشریت حجامت

بیشتر بخوانید