جوانان عصر آخرالزمان

« جوانان عصر آخرالزمان »
طبق روایات اسلامی آخرالزمان که دوران دین محمد (ص)است و تاقیامت ادامه دارد ، قلمرو جبری اخلاص
در دین و کمال نفس بشر است . و بقول معروف عصر رومی روم یا زنگی زنگ است . یعنی دورانی است

بیشتر بخوانید
نظری بر بی هویتّی نسل جوان

نظری بر بی هویتّی نسل جوان
متأسفانه تھمت بی ھویتی ھمواره متوجۀ نسل جوان است در حالیکه پیران ما بسیار بی ھویت تر
ھستند منتھی در پس نقاب . درست به ھمین دلیل نھایتاً این پیرھا ھستند که تن به ھمان بی ھویتی
جوانان

بیشتر بخوانید
معنای بی ظرفیتی انسان مدرن

معنای بی ظرفیتی انسان مدرن
به لحاظی ھمه مشکلات و بحرانھا و بدبختی ھا و جنون و جنایات و بی ھویتی بشر مدرن را بایستی
«بی ظرفیتی» نامید، بی ظرفیتی ھم به لحاظ کمّی و ھم کیفی ، ھم به لحاظ مادی و ھم

بیشتر بخوانید
نسل آخرالزمان

نسل آخرالزمان
سخن ما درباب آخرالزمان از جنبه مثال و حکایت و استعاره ھای شاعرانه نیست بلکه ازباب واقعیت است
زیرا اکثر قریب به اتفاق علائم آخرالزمان در روایات دینی اسلامی و شیعی و مسیحی و یھودی و بودائی:
امروزه به وقوع پیوسته و

بیشتر بخوانید
چرا نسل جدید از ازدواج می گریزند ؟

 
چرا نسل جدید از ازدواج می گریزند ؟
عجب است که ھر دختر یا زنی حاضر است مفت و مجانی ھر نوع رابطه ای را با مردان داشته باشد
ولی تا سخن از ازدواج به میان می آید می گریزد . چرا ؟

بیشتر بخوانید
چرا دوست برتر از فامیل است؟

چرا دوست برتر از فامیل است؟
این بزرگنرین معمای ھمه خاتوده ھاست و تلخترین حقیقت فامیلی می باشد . با اینکه ھر کسی در
دوران جوانی اش یک دوست داشته که وی را از ھمه اعضای خانوده اش دوست تر می داشته و

بیشتر بخوانید
ایست!!!

ایست!!!
به نام خدا
امروزه ھر پدیده و موضوعی در حیات انسان مدرن ، خودش یک معما و مشکل و عذاب لاعلاج است و به
تعداد موضوعات و اشیاء و امکانات بشر ، مشکل و بن بست وجود دارد و ھر راه حل

بیشتر بخوانید
دختران زنده بگور در عصر ما

 

دختران زنده بگور در عصر ما
 
ماجرای زنده بگور شدن دختران در تاریخ جاھلیّت بشری که بر حسب ظاھر در آخرین تداومش درصحرای
عربستان بواسطه دین اسلام به پایان رسید ولی تا به امروز به صورتی پنھان و باطنی ادامه دارد و

بیشتر بخوانید
چه میخواهی؟

چه میخواهی؟
جوان سالکی به نزد عارفی آمد وگفت : ای پیر مرا به سوی حق رھنمون نما! پیر گفت : حق چیست ؟
جوان گفت : نمیدانم اگر می دانستم که از شما نمی جستم ! پیرگفت : پس اگر نمیدانی که حق

بیشتر بخوانید
سخنی با جوانان (ساعتی در خود نگر تا کیستی)

 
سخنی با جوانان
(ساعتی در خود نگر تا کیستی)
یک جوان حدود بیست ساله ، زنده ترین ، پاکترین ، و ھوشیارترین موجود عالم ھستی است . عشق و
ایمان و قدرت ادراک و جھان بینی و حق پرستی بطور فطری در وجودش

بیشتر بخوانید