حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -۳

حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت)
۶۶۲- حافظه آدم دروغگو به او دروغ می گوید.
۶۷۳- خودشناسی یکی از راههای سعادت نیست بلکه تنها راه سعادت است.
۶۸۸- نشانه مرگ دل، حرص است.
۷۱۵- آنکه در عشق به جنس مخالف حیا و پاکی پیشه کند به حقیقت

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت

حق الیقین – حکمت
۴۵۶- آنکه در مقابل علوم و فنون دنیوی احساس حقارت می کند از حیوانات هم پست تر است زیرا عالیترین چنین هنری در نزد حیوانات است.
۴۵۸- نخستین مقصد رشد برای انسانِ به خود آمده، رسیدن به شعور حیوانی است. زیرا

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت

حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت
۱۷۵- تا زمانی که گمان می بری حتی یکی از مشکلات تو با پول برطرف می شود در حق خویش جاهل و همواره بر مشکلات تو افزوده می شود.
۱۸۰- توانائی های انسان یک سوء تفاهم است.
۱۸۶- در نظر

بیشتر بخوانید
حق الیقین

حق الیقین
۱۱- ناکامیهاست که آدمی را به خودش نزدیک می کند.
۲۶- با مرگ، نفس بر یگانگی خویش با جهان مطلع می شود.
۳۴- اکثر مردم سخن خویش را نمی فهمند اینست منشأ سوء تفاهم.
۷۱- گناه، اشکال خاصی از اعمال نیست بلکه نیت

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید

چند حکمت پسامدرن

رئیس جمھور محصول رأی مردم نیست بلکه رأی مردم محصول رئیس جمھور شدن کسی است که باید رئیس جمھور شود.

عجب نیست که عشق به نفرت انجامد عجب است که نفرت به عشق می انجامد.

نیازی که با ناز

بیشتر بخوانید
شنوائی برتر

شنوائی برتر
۱۲- و بدان به میزانی که به کلام خدا و رسولانش گوش می دهی و اطاعتشان می کنی به شنوائی برتری می رسی زیرا کلام خدا، نور است و گوش را منور و زنده و شنوا می سازد اگر شنوده و تصدیق و

بیشتر بخوانید
حکمت چیست؟

حکمت چیست؟
حکمت نوعی دانائی نیست ، فلسفه ھم نیست و عرفان نظری ھم نیست و کلمات قصار ھم نیست و
اصولاً چیزی قابل اکتساب از دیگران نیست . حکمت نوعی توانائی روح است و یک مقام معنوی میباشد
ھمانطور که قران می فرماید که

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید ۲

تنها دشمن قسم خورده انسان
و
تنها دوست قسم خورده انسان
آیا چه امری باعث می شود تا نتوانی به دیگری بگوئی که دوستش داری ؟
آیا چه امری باعث می شود تا نتوانی راست بگوئی ؟
آیا چه امری باعث می شود تا

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید

آنکه ایمان ندارد…
آرامش ندارد .
ادب ندارد .
عزّت نفس ندارد .
اتکاء به نفس ندارد .
وفا ندارد .
جدیّت ندارد .
محبّت ندارد .
دوست ندارد .
اعتماد ندارد .
عقل ندارد .
نظافت ندارد .
باوری ندارد .
ھوش ندارد

بیشتر بخوانید
چند حکمت عرفانی

عقل چیست؟
* از دیوانه ای پرسیدم عقل چیست . گفت: نمی توانم بگویم زیرا آنرا فھم نمی کنی .
* از فقیھی پرسیدم عقل چیست . گفت : مھار نفس اماره!
* از عارفی پرسیدم عقل چیست . گفت : زنجیری است که

بیشتر بخوانید