حق الیقین – ۲۰۰۰حکمت – ۵

حق الیقین – ۲۰۰۰حکمت
۱۱۱۳- یأس تو از امید توست. این امید است که تو را مأیوس می کند.
۱۱۳۲- آنکه معتقد است که علوم و فنون غرب خوب است ولی افسوس اخلاق غرب فاسد است مثل اینست که می گوید: اخلاق انبیاء و اولیاء

بیشتر بخوانید
رشد خرافات و فساد و فروپاشی جامعه

از علل رشد خرافات در جامعه و نتیجه آن:

۴۸- یکی دیگر از علل رشد خرافات در جامعه نامفهوم بودن و کلی بودن واژه ها و ارزشهای کلیدی قرآنی و اسلامی مثل ایمان و کفر و شرک و نفاق و صدق و کذب و

بیشتر بخوانید
معنای خرافه

معنای خرافه

۲- از جمله واژه های شدیداً بازیچه و پوچ و بی مفهوم که هر کسی آنرا بر علیه مخالف خود بکار می گیرد واژه خرافه و خرافاتی است که در باره هر نوع اندیشه و باور متافیزیکی بکار می رود و کل

بیشتر بخوانید
بن بست عاطفی و جنسی مرد و ارتباط با عالم غیب

بن بست عاطفی و جنسی مرد و ارتباط با عالم غیب
این یک واقعیت تلخ و مضحک است که هر مردی که با زنش قهر می کند و با وی به بن بست عاطفی و جنسی و فکری می رسد به ناگاه درویش و عارف

بیشتر بخوانید
چگونه انسانی خرافی میشود

چگونه انسانی خرافی میشود
تجربیات و مشاھدات نشان می دھد آنھائی که عمری با باورھای دینی و احکام اخلاقی سرعناد و انکار
دارند بتدریج با اتکاء به این کفر و دنیاپرستی و خود پرستی به انواع مفاسد و مھلکه ھا و بن بست ھا
مبتلا

بیشتر بخوانید
فلسفه دعا نویسی

فلسفه دعا نویسی
 
در قرآن کریم آیه ایی داریم که می فرماید: « این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است ». این آیه
بسیاری از احمقان و منافقان را به این فھم کشانیده که آیات قرآن به لحاظ کاغذ و مرکب خاصیت

بیشتر بخوانید
نگاهی به تاریخچه خرافی پرستی

نگاهی به تاریخچه خرافی پرستی
 
عرفان از معرفت است که بمعنای عقل و علم و ادراک یقین می باشد. ولی اما چگونه است که در کشور
ما این عقلائی ترین مکتب دینی مبدل به خرافی ترین مذاھب شده و علناً مکتب اصالت جھل

بیشتر بخوانید