ذهنیت

 ذهنیت ( نفس ناطقه – روان )
ذهن، نفس ناطقه است و لذا قلمرو مسئولیت و تعهد و انتخاب است. و آنچه که “انسان باید” نامیده می شود منظور همان ذهن است که نطق تمامیت نفس و وجود درونی بشر است. همه ارزشها و محاسبات

بیشتر بخوانید
خودشناسی-رب شناسی-خداشناسی-پدیده شناسی

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
مصاحبه ای با استاد خانجانی-زندگینامه استاد-دشمن تمدن-بدبینی-
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
انسان مومن-بیماری پوستی-گفتار درمانی-شستشوی مغزی-عصر حجر-…
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
معرفت-عرفان

بیشتر بخوانید
اینست یگانگی

یگانگی
۰+۱+۳۸۹- آنکه خدمت می کند حتماً مورد خیانت واقع می شود تا دست از این تحقیر بکشد. اینست یگانگی!
۰+۱+۴۰۱- فقط انسان یگانه است که می داند و می تواند که خدا را چگونه صدا کند که شیطان پاسخ ندهد زیرا او معنای واقعی

بیشتر بخوانید
اینست یگانگی

اینست یگانگی
 
۰+۱+۳۴۵- زندگی پس پرده شاهان و صاحبان قدرت نشان می دهد که براستی بدبخت ترین و ضعیف ترین و فقیرترین افراد بشرند و براستی نیازمند آنهمه ثروت و امکانات و خدمات هستند. اینست یگانگی!
 
۰+۱+۳۴۶-«گناهی جز اندیشه خدمت به دیگران نیست».

بیشتر بخوانید
اینست یگانگی

یگانگی
۰+۱+۲۹۸- برخی از مشاغل ذاتاً با یگانگی در تضاد است مثل سیاست، موعظه و طبابت و قضاوت. این مشاغل اتفاقاً بر مدار شعار وحدت ارتزاق می کنند. اینست یگانگی!
۰+۱+۳۰۹- هیچ بیماری ای نیست الا از قحطی محبت آنگاه که در عطش آنی. و

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی هستی بایستی

کتاب صوتی هستی یایستی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 ۳۶- کتاب صوتی (۱) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰
 ۳۶- کتاب صوتی (۲) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰
 ۳۶- کتاب

بیشتر بخوانید
عشق مسیحائی

اینست یگانگی:
۰+۱+۲۳۱- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می سازد. کسی که نیاز

بیشتر بخوانید
اینست یگانگی

اینست یگانگی
۰+۱+۲۰۵- سخن یگانه، توضیح واضحات است. توضیح آنچه که هست، می باشد. لذا سخنی سهل و ممتنع می نماید ولی با اینحال، بطرزی غیر منطقی زیر و رو می کند. اینست یگانگی!
۰+۱+۲۰۹- بازی قلمرو تجربه بیگانگی است. آنکه تا به آخر بازی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۴) دائره

بیشتر بخوانید
یگانگی ۲

یگانگی
۰+۱+۷۸- انسان مجبور است که مختار باشد و مختار است تا مجبور شود … اینست یگانگی!
۰+۱+۸۱- آنکه دروغ می گوید نهایتاً دروغ خود را باور می کند … اینست یگانگی!
۰+۱+۸۳- آنکه به دیگران تهمت می زند بخود تهمت زده است … اینست

بیشتر بخوانید