اینست یگانگی

اینست یگانگی
 
۰+۱+۳۴۵- زندگی پس پرده شاهان و صاحبان قدرت نشان می دهد که براستی بدبخت ترین و ضعیف ترین و فقیرترین افراد بشرند و براستی نیازمند آنهمه ثروت و امکانات و خدمات هستند. اینست یگانگی!
 
۰+۱+۳۴۶-«گناهی جز اندیشه خدمت به دیگران نیست».

بیشتر بخوانید
اینست یگانگی

یگانگی
۰+۱+۲۹۸- برخی از مشاغل ذاتاً با یگانگی در تضاد است مثل سیاست، موعظه و طبابت و قضاوت. این مشاغل اتفاقاً بر مدار شعار وحدت ارتزاق می کنند. اینست یگانگی!
۰+۱+۳۰۹- هیچ بیماری ای نیست الا از قحطی محبت آنگاه که در عطش آنی. و

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی هستی بایستی

کتاب صوتی هستی یایستی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 ۳۶- کتاب صوتی (۱) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰
 ۳۶- کتاب صوتی (۲) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰
 ۳۶- کتاب

بیشتر بخوانید
عشق مسیحائی

اینست یگانگی:
۰+۱+۲۳۱- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می سازد. کسی که نیاز

بیشتر بخوانید
اینست یگانگی

اینست یگانگی
۰+۱+۲۰۵- سخن یگانه، توضیح واضحات است. توضیح آنچه که هست، می باشد. لذا سخنی سهل و ممتنع می نماید ولی با اینحال، بطرزی غیر منطقی زیر و رو می کند. اینست یگانگی!
۰+۱+۲۰۹- بازی قلمرو تجربه بیگانگی است. آنکه تا به آخر بازی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد چهارم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)
کتاب صوتی (۴) دائره

بیشتر بخوانید
یگانگی ۲

یگانگی
۰+۱+۷۸- انسان مجبور است که مختار باشد و مختار است تا مجبور شود … اینست یگانگی!
۰+۱+۸۱- آنکه دروغ می گوید نهایتاً دروغ خود را باور می کند … اینست یگانگی!
۰+۱+۸۳- آنکه به دیگران تهمت می زند بخود تهمت زده است … اینست

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) – ۱۰

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) 
۱۹۳۵- کبیره بودن برخی از گناهان به میزان شدت عذاب و رنج حاصل از ارتکاب آنست و نیز به میزان رحمت و رفعتِ حاصل از توبه آن.
۱۹۴۱- نهایتاً این انسان مومن اهل معرفت است که باید قدر کافران و منافقان را

بیشتر بخوانید
حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)-۹

حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)
۱۸۴۸- حلقه مفقوده داروین بین میمون و انسان همانا « روح » است.
۱۸۶۴- میزان رشد همانا میزان پیش روی در حقیقت مرگ و فناست.
 
۱۸۶۵- با مرگ، دوران بخود آئی جبریِ تو آغاز می شود.
۱۸۷۴- تا زمانی که نتیجه اعمال

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)-۸

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)
۱۷۳۹- راه رشد راه تخریب مستمر ماهیت خویشتن است به دست خویشتن.
۱۷۸۲- بهتر آنست که تا به آخر خود را از هر قضاوتی در درون و برون معاف داری. ولی چون نمی توانی پس همواره قضاوت های خود را نسخ کن.
بیشتر بخوانید