کتاب صوتی محاق : خودکشی و …

کتاب صوتی محاق

خودکشی

خودکشی گناه است: نه به این دلیل که حکم خدا آن را نهی کرده است بلکه مردمان از بابت خودکشی تو، تو را لعن می کنند خاصه نزدیک ترین کسانت. از اینکه نتوانستی آنها

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت – ۴

حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت 
۹۱۸- آنچه که امروزه درویشی نامیده می شود ایدئولوژی سیاسیِ معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است.
۹۲۳- اسلام یک اصل عملی بیشتر ندارد آن صدق است.
۹۳۰- بدی خود را اقرار کن در نزد خوبتر از خودت تا خوب شوی.
بیشتر بخوانید

کفر بشر در مقابل رحمت الهی

جعل الهی
 
۱۴َـ یکی از رایج ترین انکار و کفران جعل الهی در بشر همانا همسر است که هرکسی همسرش را لایق خود نمی داند و خود را بهتر و برتر می پندارد. و دیگر موقعیت اقتصادی و معیشتی است. و دیگر موقعیت جغرافیایی

بیشتر بخوانید
خودکشی و افسردگی در زنان

خودکشی و افسردگی در زنان
خودکشی در معنای وسیع و انواع بسیار گوناگونش عاقبت تلاش آدمی برای رسیدن به هویت خودبخودی می باشد که در زنان بسیار شدیدتر و فاجعه آمیزتر و سریع تر از مردان رخ می نماید زیرا که زن بلحاظ وجودی حتی

بیشتر بخوانید
در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی
ھیچ جستجوئی احمقانه تر از جستجوی خوشبختی نیست زیرا خوشبختی در وجود ماست ھمانطور که
بدبختی.
لذا جستجوی خوشبختی و برنامه ریزی برای دست یافتن به آن به مثابه دنبال نخود سیاه رفتن است .
برای رسیدن به خوشبختی کافیست که از

بیشتر بخوانید
بزرگترین معمای عرفانی دوران

بزرگترین معمای عرفانی دوران
به نام خدا
چرا بشر مدرن ھر چه که به لحاظ صورت و ظواھر زندگی و آداب حیاتی و علوم و فنون زیست و آموزش و
پرورش و تعلیم و تربیت جھانی و خوراک و پوشاک و ھمۀ مصارف و

بیشتر بخوانید
فلسفۀ خود کشی »

فلسفۀ خود کشی »
به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر خود – کشی نیز نامید ھمانطور که کل این تمدن را بایستی تمدنی
خود – بر انداز دانست زیرا دارای ذاتی کافرانه است و کفر به معنای انکار خویشتن است. لذا ھر کسی
بیشتر بخوانید

حس هستی

h
حس هستی
برای آدمی تنھا چیزی که احساس حیات و حسِّ ھستی پدید می آورد محبوبیّت است . ھمه کسانی که
روی به خودکشی ھا و مخدرات می کنند این حس را از دست داده و دیگر در دل کسی محبوب نیستند .
آنچه

بیشتر بخوانید
زن و سودای زندگی تنهائی

زن و سودای زندگی تنهائی
تنھا زیستی جز مردان حق را نشاید و آنھم خود به انتخاب خود تنھائی و انزوا نمی گزینند .
زیستن به تنھائی برای عامه مردمان مخاطره آمیز و مفسدانه و مھلک است و این امر برای زنان دو
صد

بیشتر بخوانید
زن و قدرت مادی

 
زن و قدرت مادی
زن را ضعیفه نامیده اند به این دلیل که ھرگز قادر به حفظ ھیچ قدرت مادی یا معنوی برای خویشتن
نیست الّا اینکه تحت ولایت یک مرد باشد . تجربه تاریخی زن در ھمه جای زمین نشان میدھد که استقلال
بیشتر بخوانید