تنها راه خوشبختی

تنها راه انسان بودن و خوشبخت بودن
۵۷۶- هیچکس جز من نمی خواهد خوشبخت باشد. خوشبخت بودن لیاقت و جسارتی عظیم می طلبد.
۶۰۹- دیوانه کسی است که در خودش نگنجد. پس جز من همه دیوانه اند.
۶۲۵- بدبخت کسی است که دیگران را مسبب

بیشتر بخوانید
خوشبختی مدرن

خوشبختی مدرن
 
۳۲۰_ آنچه که امروزه «خوشبختی» نامیده می شود امکانات بی خود کردن و دیوانه سازی خویشتن است. من این امکان را نابود کرده ام. به همین دلیل کل بشریت و تاریخ و تمدن معاصر جز من دشمنی نمی یابد. و با این

بیشتر بخوانید
خوشبختی

خوشبختی
۲۰۴- من تنها انسانی هستم که مقامی برتر از خوشبختی را به بشریت نشان داده ام و اینکه انسان حیف است که خوشبخت باشد این در شأن جانوران است. من بزرگترین دشمن خوشبختی بشرم. هر خوشبختی با دیدن من احساس بدبختی می کند و

بیشتر بخوانید
در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی
ھیچ جستجوئی احمقانه تر از جستجوی خوشبختی نیست زیرا خوشبختی در وجود ماست ھمانطور که
بدبختی.
لذا جستجوی خوشبختی و برنامه ریزی برای دست یافتن به آن به مثابه دنبال نخود سیاه رفتن است .
برای رسیدن به خوشبختی کافیست که از

بیشتر بخوانید
هستی در دیگران

هستی در دیگران
من بدبختم پس ھستم ! من بیمارم پس ھستم ! من شکست خورده ام پس ھستم ! من فقیرم پس
ھستم ! من احمقم پس ھستم ! من منفورم پس ھستم ! من فاحشه ام پس ھستم ! من در حال مرگم
بیشتر بخوانید

چه باید کرد !

چه باید کرد !
 
تا زمانیکه بشر علت بدبختی ھایش را مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و امکانات و شرایط بیرونی
می داند ھیچ علاجی ندارد زیرا بشر مدرن به ھزاران مسئله مذکور پاسخ داد و بر آن فائق آمد ولی فقط
بیشتر بخوانید

خوشبختی یعنی چه ؟

خوشبختی یعنی چه ؟
ھمه ما می دانیم که خوشبختی مطلقاً ربطی به شرایط و امکانات بیرونی زندگی ما ندارد و این امر را کل
بشریّت به تجربه درک کرده است . چه بسا امکانات بیرونی مد نظرمان که می پنداریم باعث خوشبختی
ما

بیشتر بخوانید
پول و صداقت

پول و صداقت
آنچه که موجب دروغگوئی و ریاکاری و مکر بشر است تلاش برای پنھان داشتن امیال و افکار و اعمال
زشت است . و ھمه زشتی ھای بشر برخاسته از دنیا پرستی و بولھوسی ھای اوست و کل دنیای
بشری در پدیده

بیشتر بخوانید
بزرگترین معمای عرفانی دوران

بزرگترین معمای عرفانی دوران
به نام خدا
چرا بشر مدرن ھر چه که به لحاظ صورت و ظواھر زندگی و آداب حیاتی و علوم و فنون زیست و آموزش و
پرورش و تعلیم و تربیت جھانی و خوراک و پوشاک و ھمۀ مصارف و

بیشتر بخوانید
در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی
ھیچ جستجوئی احمقانه تر از جستجوی خوشبختی نیست زیرا خوشبختی در وجود ماست ھمانطور که
بدبختی.
لذا جستجوی خوشبختی و برنامه ریزی برای دست یافتن به آن به مثابه دنبال نخود سیاه رفتن است .
برای رسیدن به خوشبختی کافیست که

بیشتر بخوانید