خود فریبی

خود فریبی
۴۹- پس کافیست که آدمی از چشم خودش بیفتد : نگاه کن که چقدر بدبخت و مفلوک و حقیر هستی! دلم بحالت می سوزد. ولی راه نجات را به تو می آموزم : مدل لباست را عوض کن، عینک بزن، آرایش خودت را

بیشتر بخوانید
مصاحبه عرفانی

چند مصاحبۀ عرفانی

* عارفی را پرسیدم : کجائی؟ گفت : در جائی که ھیچکس نیست حتّی خودم .

* دیوانه ای را پرسیدم : چرا تو را به دارالمجانین آوردند؟ گفت : زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از اینجا

بیشتر بخوانید
مشاوره شیطانی

مشاوره شیطانی
 
۴- زنا با القای دروغین مفهوم عشق رخ می دهد! زورگوئی و ظلم و تجاوز به حقوق عزیزان با اتکای به مفهوم دروغین محبت و عشق و ایثار رخ می دهد! بسیاری از خیانتها با توجیه خدمت انجام می گیرد! دزدی با

بیشتر بخوانید
پول و صداقت

پول و صداقت
آنچه که موجب دروغگوئی و ریاکاری و مکر بشر است تلاش برای پنھان داشتن امیال و افکار و اعمال
زشت است . و ھمه زشتی ھای بشر برخاسته از دنیا پرستی و بولھوسی ھای اوست و کل دنیای
بشری در پدیده

بیشتر بخوانید
آیا دین ، عاقلانه است؟

آیا دین ، عاقلانه است؟
وقتی می خواھیم دروغی بگوییم دچار اضطراب و پریشانی می شویم و پس از دروغ گفتن ھم تا دم مرگ
نگران رسوا شدن آن ھستیم و آنگاه ھم که رسوا شد اعتماد را نابود کرده و در ورطه بدبینی

بیشتر بخوانید
با گناهکاران

گوش فرا دھید ای اھل دین ، چه عالم و چه عامی :

آنچه را که شما گناه می نامید من آن را عذاب می دانم : دزدی ، زنا
 ، دروغ ، جفا ، وقاحت و خشونت . اینان اجتناب ناپذیرند

بیشتر بخوانید
« چند راز درباره دروغ و ریا »

 
« چند راز درباره دروغ و ریا »
*دروغ می گوئی و ریا می کنی که کسب اعتماد کنی در حالیکه بالاخره آنرا نابود می سازی زیرا دروغ
محکوم به رسوائی است. پس دروغگوئی ، حماقت است .
****
*دروغ می گوئی تا

بیشتر بخوانید