فلسفه ادعا

فلسفه ادعا
 
ھر انسانی صاحب ادعائی است و بواسطه ھمان ادعا زندگی می کند و شناخته می شود .
ادعای ھر کسی ھمان دعای اوست در نزد کسی و یا کسانی . ولی آیا کسی ھم از نزد خودش و برای
خودش

بیشتر بخوانید
از دعای خود مأیوس نشوید !

 
از دعای خود مأیوس نشوید !
مأیوس شدن از دعا ھمان مأیوس شدن از خدا و عین کفر و تسلیم ابلیس شدن است چرا که ابلیس
رسالتی جز مأیوس کردن انسان از خدا ندارد و از ھمین درب بر انسان وارد می شود

بیشتر بخوانید
بیائید دعا کنیم برای جهانیان

بیائیم دعا کنیم برای جهانیان
 
دعا برای دیگران از ویژه گیھای دین اسلام و فرھنگ تشیع است که بصورت امری به مؤمنان توصیه شده
است .
در دعا کردن برای خود و عزیزان ھنری نیست و لذا بندرت ھم اجابتی است که

بیشتر بخوانید