تنها دموکرات واقعی

تنها دموکرات واقعی
علی (ع) تنها رهبر برگزیده خدا و خلق بود که هم واقعاً دموکرات و مردم دوست بود و هم تئوکرات (خدا سالار ) که مردم وی را تحمل نکردند و از فردای روز انتخابش بر او تیغ کشیدند و بالاخره او را

بیشتر بخوانید
نقاب مدرن

انکار مسئولیت فردی در عصر جدید

۵۵۹- بشر در طول تاریخ بتدریج آموخته است که شقاوت و خشونت و سلطه گری خود را علمی و فلسفی و فنی و ایدئولوژیکی و غیر مستقیم و نامرئی و متمرکز و کامل و نابودکننده سازد. بجای فحش

بیشتر بخوانید
دموکرات کیست؟

دموکرات کیست؟
 
انسان دموکرات یا مردم سالار، انسانی است که از حقارت منیّت و خودپرستی و منافع فردی و خانواده
گی خارج شده و انسانی اجتماعی و بلکه جھانی شده است و آرزوھا و آرمانش و مدینه فاضله سعادتش
را در سعادت مردم می

بیشتر بخوانید
فلسفه انتخابات از منظر تشیع

فلسفه انتخابات از منظر تشیع
در فرھنگ اسلامی و خاصه شیعی معنای انتخابات و رأی دادن دقیقاً مترادف با بیعت کردن با امام خویش
است و جز این ھیچ معنا و مترادف دیگری در معرفت و باور اسلامی ندارد الا اینکه بدعت است آنھم
بیشتر بخوانید

گریز از آزادی (نگاهی عرفانی به دهۀ ۱۳۶۰)

گریز از آزادی (نگاهی عرفانی به دهۀ ۱۳۶۰)
نفس انسان در قلمرو اراده که ھسته مرکزی ھویّت است دارای یک انشقاق دیالکتیکی عظیمی است
که از یک سو میل به آزادی مطلق دارد و از سوی دگر از آن می ھراسد و می

بیشتر بخوانید
پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)

پاسخ به یک نامه (آیا شما دشمن تمدن هستید؟)
س: از مقالات شما بوضوح درک می شود که شما دشمن تمدن و مدرنیزم و ھمه فرآورده ھای جدید بشر
ھستید : علم ، تکنولوژی،مبارزه ، آزادی،دموکراسی،ھنر،رفاه،مدرنیزم و……. آیا واقعاً منظور شما از این
جنگ

بیشتر بخوانید
چند حکمت پسامدرن

چند حکمت پسامدرن
 
رئیس جمھور محصول رأی مردم نیست بلکه رأی مردم محصول رئیس جمھورشدن کسی است
که باید رئیس جمھور شود.
 
عجب نیست که عشق به نفرت انجامد عجب است که نفرت به عشق می انجامد.
 
نیازی که با ناز

بیشتر بخوانید
دموکرات کیست؟

دموکرات کیست؟
انسان دموکرات یا مردم سالار، انسانی است که از حقارت منیّت و خودپرستی و منافع فردی و خانواده
گی خارج شده و انسانی اجتماعی و بلکه جھانی شده است و آرزوھا و آرمانش و مدینه فاضله سعادتش
را در سعادت مردم می

بیشتر بخوانید
معرفی چند دجال و مکتب دجالی

معرفی چند دجال و مکتب دجالی
او شو
……………………………………
دموکراسی
……………………………………
انرژی درمانی
……………………………………
خام خواری
……………………………………
کارلوس کاستاندا
……………………………………
کریشنا مورتی
……………………………………
سیمون دوبوار
……………………………………
سینمای حقیقت
……………………………………
جھانی شدن
……………………………………
پیوند ژنتیک
……………………………………
شیمی درمانی
……………………………………
کارل پوپر
……………………………………
برابری زن و مرد
بیشتر بخوانید

مقصر کیست؟

 
مقصر کیست؟
یکی از ویژگیھای دموکراسی اینست که در آن ھیچ فردی تقصیر ندارد و ھمه تقصیرات به گردن حکومت و
نظام سیاسی می افتد . و این در حالی است که طبق تعریف و آرمانی که برای دموکراسی منظور شده
است ھر

بیشتر بخوانید