ماندنی ها و رفتنی ها

ماندنی ها و رفتنی ها

۱۲- آنچه که گذشت و از دست رفت دوست داشتنی می شود حتی شقی ترین دشمنان که می روند و می میرند دوست داشتنی می شوند.

۱۳- آدمی چون می میرد کل زندگیش را دوست می دارد و

بیشتر بخوانید
من خود ” دوست داشتن ” هستم

من خود ” دوست داشتن ” هستم
۵۵۰- و اینکه چرا اینقدر خودم را دوست می دارم. بسیار ساده است : برای اینکه بسیار دوست داشتنی هستم. شما هم با خواندن این کتاب مرا نمی توانید دوست نداشته باشید. پس من حقیقتاً دوست داشتنی هستم.

بیشتر بخوانید
نشانه های دوست

نشانه های دوست
 
( سخنان امام علی (ع) )
 
بدترین دوست تو کسی است که بر نیازھای تو می افزاید .
 
بھترین دوست تو کسی است که تو را به صدق دعوت می کند .
 
دوست کسی است که عیبھایت

بیشتر بخوانید
چرا نمی توان خود را دوست داشت؟

چرا نمی توان خود را دوست داشت؟
 
« ای فرزند آدم آیا کی میخواھی بخودت رحم کنی و کجا لایق بھشت من باشی. »حدیث قدسی.
حقیقت اینست که انسان از دل فرد دیگری می تواند خود را دوست بدارد.
این سخن خداوند به

بیشتر بخوانید
مکرها و نازها ( آسیب شناسی محبت)

مکرها و نازها
( آسیب شناسی محبت)
 
ھر که محبوب واقع شود چه بعنوان ھمسر و چه فرزند و یا دوست بطور غریزی به دام شیطانی می
افتد زیرا اراده به محبوبیت و پرستیده شدن ھمان اساس کفر و شیطنت است . و

بیشتر بخوانید
نشانه های دوست و دشمن

نشانه های دوست و دشمن
(روانشناسی تقوی)
دوست شما کسی است که قلباً مجذوبش ھستید ولی عملاً و ذھناً از وی ھراسانید و می گریزید. او
دوست و ناجی و یاور سعادت شماست. و دشمن شما کسی است که از او قلباً بیزارید ولی

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (دوستی)

حکمت جاوید (دوستی)
 
سرنوشت تو ھمواره بدست نزدیکترین دوست تو نوشته می شود .
 
دوست تو دشمن ارادۀ نفسانی توست .
 
ھیچ اقدام سرنوشت سازی به تنھائی اتخاذ نمی شود .
 
امام تو نزدیکترین دوست توست .
 
از دوستی

بیشتر بخوانید
دار تنهائی ( فلسفه دار)

دار تنهائی ( فلسفه دار)
 
غایت سیر الی الله تنھا شدن است و این آستانه رویاروئی با اوست و سکوی پروازبه آسمان است. آدم تا
تنھای تنھا نشود جداً و خالصانه طالب دوستی با او و شیدای دیدارش نمی شود. تنھائی ، دار

بیشتر بخوانید
نشانه های دوست ( سخنان امام علی (ع) )

نشانه های دوست
( سخنان امام علی (ع) )
بدترین دوست تو کسی است که بر نیازھای تو می افزاید .
بھترین دوست تو کسی است که تو را به صدق دعوت می کند .
دوست کسی است که عیبھایت را در تنھائی به

بیشتر بخوانید
لطفاً به من نزدیک نشوید !

لطفاً به من نزدیک نشوید !
بسیاری از آدمھا گوئی بر پیشانی خود نوشته اند : لطفاً بمن نزدیک نشوید !
تعداد این آدمھا در عصر جدید مستمراً بیشتر می شود و این دال بر انزوا و محبوبیّت آدمھا در تن
خودشان می باشد

بیشتر بخوانید