فهرست کتاب صوتی فلسفه جهانی دین

فهرست مطالب کتاب صوتی فلسفه جهانی دین:

تأویل هرمنوتیک «فلسفه جهانی دین»آیا خدا وجود دارد؟اصول سه گانه دینکفر و ایمانعلوم و فنون نابودگیارکان برزخ وجودتن آدمیعشقفسقآزادیشریعتکیهان شناسیفلسفه تاریخ دینفلسفه مدنیتفلسفه تکنولوژیفلسفه قیامتفلسفه ابلیسفلسفه حکومت و رهبریفلسفه قلبفلسفه رنجفلسفه عباداتفلسفه شایعاتفلسفه زنفلسفه تقلیدفلسفه

بیشتر بخوانید
راه دین

دین

۲۳۲- …دین اگر نیاز باشد هدایت کننده و سلامت بخش است و اگر وظیفه و وسیله باشد گمراهی مضاعف می آورد و اگر دسیسه باشد ره صد ساله تباهی را در بشر هموار می کند…. آنهائی که سرآغاز دین و دین داری را

بیشتر بخوانید
ابطال شریعت در آخرالزمان

دین و شریعت در آخرالزمان
 
۳۴۹ – دیگر ایمان و منطق دینی و اخلاق تاریخی نه پاسخگوی بشر مدرن است و نه امکان عمل دارد و چیزی جز عذاب نیست. و لذا هر کجا هم که شریعت کهن حاکم است یا جنون و نفاق

بیشتر بخوانید
دیالوگ بین انسان و خدا

دیالوگ بین انسان و خدا
 
۳- اصلاً خداوند، فطری ترین و محوری ترین مسئله ذهن و روان هر انسان سالم و زنده دل است که از کودکی با اوست و بمیزانی که آدمی با این مسائل فطری برخوردی متفکرانه و محققانه دارد زنده است

بیشتر بخوانید
انحراف در تعلیم و تربیت دینی

انحراف در تعلیم و تربیت دینی
۴۸۴- اینها می پندارند که خداوند محتاج نماز و عبادت بنده است و از بابت آن به آدمی اجر عرفانی می دهد. در حالیکه خود این عبادات برترین اجر هستند که چه بسا در نمازی معراج رخ می دهد

بیشتر بخوانید
قرآن فارسی

قرآن فارسی
 
در قرآن کریم می خوانیم که ھر پیامبری بایستی به زبان قوم خودش سخن بگوید . و نیز می خوانیم که
 
اگر قرآن به زبان عربی اصیل نازل نمی شد ھیچکس در عربستان ایمان نمی آورد . امّی و

بیشتر بخوانید
دین به زبان ساده

دین به زبان ساده
 
ھیچکس نمی تواند مطلقاً کافر باشد یعنی مطلقاً وجود خداوند خالق را منکر شود و مطلقاً به حیات پس
از مرگ ناباور باشد و کاملاً پیامبران خدا را تکذیب کند و به مکافات و اجر اعمال منکر گردد و

بیشتر بخوانید
ارزش زیستن

ارزش زیستن
آدمی ذاتاً و در فراسوی اعتقاداتش موجودی است که نمی تواند بخودی خودش و برای خودش از خود و
زندگیش نھایتاً راضی باشد و احساس ارزش و ماندگاری و حس جاودانگی یابد . حتّی کافرترین و خود
خواه ترین آدمھا نیز در

بیشتر بخوانید
آیا دین ، عاقلانه است؟

آیا دین ، عاقلانه است؟
وقتی می خواھیم دروغی بگوییم دچار اضطراب و پریشانی می شویم و پس از دروغ گفتن ھم تا دم مرگ
نگران رسوا شدن آن ھستیم و آنگاه ھم که رسوا شد اعتماد را نابود کرده و در ورطه بدبینی

بیشتر بخوانید
تساهل در دین (پاسخ به یک نامه)

تساهل در دین (پاسخ به یک نامه)
س: اینگونه که شما معارف دینی را عرضه می کنید و مته به خشخاش می زنید و موی را از ماست می
کشید ھیچ کس قادر به دین داری نیست و مردم از ھمین دین نیمه کاره

بیشتر بخوانید