آیا توقّّع خوب است یا بد؟

آیا توقّّع خوب است یا بد؟
دو نوع توقع وجود دارد: مادی و معنوی! توقعات مادی و غریزی اساس روابط بشری است که از
خانواده آغاز می شود و تا حکومت ادامه می یابد. و این رابطه تجاری است که ھرگاه توقعات منظور
در

بیشتر بخوانید
نشان صدق سخن

نشان صدق سخن
آنچه که بلاغت و نفوذ کلام نامیده می شود واضح ترین نشان صدق سخنگو است . واعظی که صادق
نباشد حتّی با زیباترین و عرفانی ترین و لطیف ترین بیانھا ھم جز کفر و مکر و تباھی نمی افشاند و
فقط

بیشتر بخوانید
مهر جدائی

مهر جدائی
عموم آدمھا جدائی ھا را به حساب عداوت می گذارند و لذا از طرف مقابل خود کینه می کنند در حالیکه
اتفاقاً این جدائی ھا میتواند مھلت کینه زدائی باشد و از راه دور پاکترین دوستی را خلق کند و این دوستی
بیشتر بخوانید

نشانه های دوست و دشمن

نشانه های دوست و دشمن
(روانشناسی تقوی)
دوست شما کسی است که قلباً مجذوبش ھستید ولی عملاً و ذھناً از وی ھراسانید و می گریزید. او
دوست و ناجی و یاور سعادت شماست. و دشمن شما کسی است که از او قلباً بیزارید ولی

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (دوستی)

حکمت جاوید (دوستی)
 
سرنوشت تو ھمواره بدست نزدیکترین دوست تو نوشته می شود .
 
دوست تو دشمن ارادۀ نفسانی توست .
 
ھیچ اقدام سرنوشت سازی به تنھائی اتخاذ نمی شود .
 
امام تو نزدیکترین دوست توست .
 
از دوستی

بیشتر بخوانید
زندگی مؤمنانه یا زندگی مریخی ( طرح یک نامه)

زندگی مؤمنانه یا زندگی مریخی
( طرح یک نامه)
جناب دکتر – با عرض سلام و خسته نباشید.
من یک دانشجو ھستم و در آشنائی با سایت شما و مطالعه آثارتان برای نخستین بار باور کردم که می
شود مؤمنانه زیست و آدم بود.

بیشتر بخوانید
لطفاً به من نزدیک نشوید !

لطفاً به من نزدیک نشوید !
بسیاری از آدمھا گوئی بر پیشانی خود نوشته اند : لطفاً بمن نزدیک نشوید !
تعداد این آدمھا در عصر جدید مستمراً بیشتر می شود و این دال بر انزوا و محبوبیّت آدمھا در تن
خودشان می باشد

بیشتر بخوانید
خوش بینی و بد بینی

 
خوش بینی و بد بینی
خوش بینی انسان در مرحله اوّل زندگی حاصل سطحی نگری و بینش کودکانه و بازیگرانه است و بی
مسئولیتی . انسان بمیزانی که به عمق زندگی وارد نشده خود را عالم و بر آستانه سعادت مییابد و
بواسطه

بیشتر بخوانید
فلسفۀ حیاء

 
فلسفۀ حیاء
حیاء حاصل شرم و خجالت و ندامت از ظھور و بروز کردارھای زشت خویشتن و یا دیگران میباشد .
حیاء واکنش وجدان در قبال اعمال غیر وجدانی است پس حیاء یک صفت فطری و نشانۀ تشخیص نیک
و بد است و

بیشتر بخوانید
سرنوشت و روابط اجتماعی- راز همزیستی و جاودانگی

 
سرنوشت و روابط اجتماعی
بخش عمده احکام دین خدا به مؤمنان دربارۀ اصلاح روابط با دیگران است . سورۀ توبه که اساس و
آغاز اخلاص در دین را شرح می دھد و سورۀ برائت از شرک است تماماً دربارۀ روابط اجتماعی است
و

بیشتر بخوانید