ارزش زیستن

ارزش زیستن
آدمی ذاتاً و در فراسوی اعتقاداتش موجودی است که نمی تواند بخودی خودش و برای خودش از خود و
زندگیش نھایتاً راضی باشد و احساس ارزش و ماندگاری و حس جاودانگی یابد . حتّی کافرترین و خود
خواه ترین آدمھا نیز در

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید ( فلسفه شکست)

 
حکمت جاوید ( فلسفه شکست)
 
ھر شکستی فقط یک معنا دارد و آن امر به خروج از وضعیت موجود است .
آدمی غریزتاً دوستدار دشمن خویش است و اینست راز شکست در عشق .
شکست ، ایده ای است که با آن می

بیشتر بخوانید
آرمان و برنامه

 
آرمان و برنامه
ھیچیک از آن ارزشھای والای محقق شده در انسان درکل تاریخ بشر ھرگز محصول برنامه ھای از پیش
تدوین شده نبوده اند . ھیچ ایده یا آرمان بر حقّی نمی تواند پیشاپیش در ذھن جاھل و حقیر و محدود
بشری

بیشتر بخوانید
رهائی از جبر سرنوشت

رهائی از جبر سرنوشت
ضرب المثلی داریم که می گوید : فرزندان مکافات اعمال پدران خود را می پردازند این باور به لحاظ بیان
علمی ھمان است که امروزه ژنتیک نامیده می شود و یا علم وراثت . این باور بھمان میزان که راست
بیشتر بخوانید