کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد پنجم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد پنجم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه

بیشتر بخوانید
راه نجات کشور از بحران

چرا آیهالکرسی تنها راه نجات از بحران است؟

“هرگاه که در محاصره فتنه ها قرار گرفتید به قرآن رجوع کنید” رسول اکرم-

اجبار در دین در طی چند نسل موجب رویگردانی مردم از نظام و نیز رویکردشان به دشمن بوده است یعنی اراده

بیشتر بخوانید
بحران فروپاشی ایران

ای طالبان معرفت نفس
و ای دلدادگان به کلام حق
آگاه شوید و آگاه نمایید :
 
امروزه ملت و دولت ایران بایستی شبانه روز آیهالکرسی را تفسیر و تأویل کنند اگر براستی می‌خواهند که این کشور را از سراشیبی سقوط در انواع تباهی برهانند
بیشتر بخوانید

عرفان و مبارزه اجتماعی

عرفان و مبارزه اجتماعی
بنظر می رسد که امر خودشناسی و کلاً عرفان عملی و باطن گرائی نه تنھا ربطی به مبارزات اجتماعی
و سیاسی و انقلابی ندارد بلکه مخالف آن است . بنظر میرسد که این یکی به عنوان یک تلاش درونی
ربطی

بیشتر بخوانید
ازدواج سیاسی

ازدواج سیاسی
 
سیاست ھمان فرھنگ روابط صرفاً اقتصادی است به ھمین دلیل آدمھای سیاسی تماماً غرق در روابط و
معاملات اقتصادی ھستند. حال اگر سیاست ھمواره به سمت پلیدی و مکر می رود طبیعی است زیرا در
روابط اقتصادی ھر فردی فقط به

بیشتر بخوانید
فلسفه تسلیحات

 
فلسفه تسلیحات
می دانیم که بابا آدم و نه نه حوای ما دارای دو پسر بنامھای ھابیل و قابیل بودند. ھابیل پسری مؤمن و
رئوف و سخی بود و قابیل ھم پسری متکّبر و خشن و بخیل و جنگجو .
ھر دو بر

بیشتر بخوانید
آخرین وسوسه ابلیس(حمله آمریکا به ایران)

 
آخرین وسوسه ابلیس(حمله آمریکا به ایران)
ربع قرن است که شیطان بزرگ (آمریکا) در وسوسه حمله به ایران است ولی در درون ھیئت حاکمه پس
پرده خود حمایت کافی ندارد. امروزه حتی استراتژیست ھای واقع بین آمریکا واروپا ھم اعتراف می کنند
که

بیشتر بخوانید
جنون جبر باوری و توطئه

جنون جبر باوری و توطئه
نظریۀ « توطئه » که امروزه بصورت یک ایدئولوژی بر بسیاری حاکم شده است که ھر امر و واقعه ای
رایک دسیسه از جانب از ما بھتران می دانند : انگلیسی ھا ، روسی ھا ، آمریکائی

بیشتر بخوانید
عرفان و سیاست

 
عرفان و سیاست
عرفان ھمواره خصم قسم خوردۀ سیاست بوده است . چرا که عرفان بمعنای صدق با خویشتن است و
کسی که با خود صادق باشد با ھمه صادق است و چون سیاست بر دروغ و مکر و مردم فریبی استوار
است

بیشتر بخوانید
روشنفکران سیاسی کیستند ؟

روشنفکران سیاسی کیستند ؟
 
یک روشنفکر اگر براستی انسانی دارای فکر روشن است پس رسالت اجتماعی او ھم روشن کردن فکر
جامعه است و پاسخگوئی به مسائل تاریک جھان فکر . بنابراین کسانی که این رسالت اساسی و ذاتی
خود را به

بیشتر بخوانید