کتاب صوتی فلسفه وجودی مرد

احساس وجود در مرد

مرد موجودی میان تهی است و لذا گریزان از باطن خویش و دربدر به جستجوی معنا و ذاتی برای خویشتن است. در درجه اول در موجودی به نام زن و سپس در سایر اشیاء ( طبیعت، جامعه، هنر،

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی مرد

چرا پیامبران خدا همگی مردان بوده اند؟
زن، نبی نمی شود زیرا نیازی ندارد. زن موضوع «خبر» است و مرد در باره زن است که با خبر (نبی) می شود. زن خود جسمانیت خبر(نبوت) است لذا دین زن تماماً از همان آغاز چیزی جز معرفت

بیشتر بخوانید