فلسفه وجودی مرد

چرا پیامبران خدا همگی مردان بوده اند؟
زن، نبی نمی شود زیرا نیازی ندارد. زن موضوع «خبر» است و مرد در باره زن است که با خبر (نبی) می شود. زن خود جسمانیت خبر(نبوت) است لذا دین زن تماماً از همان آغاز چیزی جز معرفت

بیشتر بخوانید