کتاب صوتی شیطان شناسی

۱۷۴– کتاب صوتی (۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۳) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۴) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۵) شیطان شناسی – ۱۳۹۴
۱۷۴– کتاب صوتی (۶) شیطان

بیشتر بخوانید
دو نوع شیطان پرستی

دو نوع شیطان پرستی
پس دو نوع شیطان پرستی داریم: شیطان پرستی آگاه و ناخودآگاه. که شیطان پرستی آگاهانه و پرستش شیطان به اسم شیطان مختص افراد و جریاناتی تبهکار است که به تبهکاری خود نیز آشکارا افتخار می کنند ولی شیطان پرستی عامه مردمان

بیشتر بخوانید
آموزه های شیطانی

آموزه های شیطانی
و از میان همه آموزه های شیطانی هیچیک مخربتر از القای آرزوهای دنیوی و آرمانهای مادی نیست که کل حواس و هوش و عقل و احساس بشر را بطور مادام العمر در سیطره ظلمت دهر قرار میدهد و دانستیم که سلطان ظلمات

بیشتر بخوانید
مکاتب شیطان پرستی

مکاتب شیطان پرستی
و لذا شاهدیم که امروزه مکاتب شیطان پرستی جملگی عورت پرستان و سکس پرستان و منحرفین و دیوانگان جنسی هستند که کل وجودشان بهمراه همه ارکان و اعضای ادراکی و وجدانی و عقلی و عاطفی و حسی آنان به تصرف شیطان درآمده

بیشتر بخوانید
خناس

الهامات شیطانی در آخرالزمان ( خناس )
 
۷- هر انسانی دارای خناسانی است شبانه روز به او الهام می کنند. این خناسان همان صور انسانی شیاطین و اجنه هستند. انسانهائی که چه بسا عزیزان و دوستان ما باشند و ما بواسطه شیاطین نفس آنها

بیشتر بخوانید
نهضت شیطان پرستی

عذاب خرافه پرستی و شیطان پرستی:
۹۷- به این دلیل است که کافرترین و منکرترین انسانها نسبت به امور ماورای طبیعی را به ناگاه موجوداتی شدیداً خرافاتی می یابیم که مثلاً سر از محافل جن گیری و احضار روح و انرژی درمانی و امثالهم در

بیشتر بخوانید
مشاوره شیطانی

مشاوره شیطانی
 
۴- زنا با القای دروغین مفهوم عشق رخ می دهد! زورگوئی و ظلم و تجاوز به حقوق عزیزان با اتکای به مفهوم دروغین محبت و عشق و ایثار رخ می دهد! بسیاری از خیانتها با توجیه خدمت انجام می گیرد! دزدی با

بیشتر بخوانید
معمای انسان شرقی

معمای انسان شرقی
 
۱۳- کسی که شدیداً مبتلای به اجنه و شیاطین شده بود که شبانه روز عذابش می کردند به نزد ما آمد جهت نجات. به او گفتم این حاصل اشد خود پرستی و شقاوت است! با خشم و حیرت گفت : من

بیشتر بخوانید
شیطان و احساس بدبختی

شیطان و احساس بدبختی:
اگر احساس بدبختی و بن بست ابدی، احساس واحدی در همه
نفوس بشر در این دوران است که همچون طلسمی همه ارواح
بشری را مسخ نموده است این درد بی درمان و طلسم جان و
مسخ روح انسان علاجی جز شیطان

بیشتر بخوانید
آیا زن، خداست یا شیطان؟

آیا زن، خداست یا شیطان؟
( طرح یک نامه)
آقای دکتر مجموعه آثار شما چیزی جز جمع شدیدترین تضادھا و ھذیانھا نیست و ھر خواننده ای
براستی عقل خود را از دست می دھد. ولی بدترین این تضادھا را درباره ھویت زن نگاشته اید.

بیشتر بخوانید