آیا می دانید….

آیا می دانید….
 
*آیا می دانید که ھیچ چیزی را به یقین نمی دانید؟
 
****
 
*آیا می دانید اکثر قریب به اتفاق زنانی که طلاق می گیرند ھرگز از دست شوھرشان کتک نخورده اند؟
 
****
 
*آیا می دانید

بیشتر بخوانید
راز عداوت زناشوئی

راز عداوت زناشوئی
ھمانطور که علّت و کانون پیدایش عشق و انس زناشوئی واقعه زیر لحاف است، منشأ کینه وعداوت
بی پایان زناشوئی نیز در رختخواب است . زن و شوھر از نیاز شدید ھمدیگر در رابطه جنسی بعنوان
وسیله و حربه و نقطه

بیشتر بخوانید
راز پس پرده طلاق

 
راز پس پرده طلاق
ھمه قضات امر زناشوئی و طلاق به خوبی می دانند که ھمه طلاقھا بدون استثنا یک دلیل دارد و آن
عدم تمکین جنسی زن و یا ناتوانی جنسی مرد است.
درباره ناتوانی جنسی مرد نیز بندرت کار به طلاق

بیشتر بخوانید
بخت سیاه دختران تحصیل کرده

 
 
بخت سیاه دختران تحصیل کرده
چرا دخترانی که از تحصیل و مدرک علمی پائین تری برخوردارند در زندگی واقعی خود موفق
تر و سعادتمندترند ، یعنی ھمسرانی صمیمی تر و شادتر، مادرانی مھربانتر و مادرتر و فرزندانی
باوفاتر و متواضع ترند ؟
چرادخترانی

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (زن)

 
حکمت جاوید (زن)
زن با محبّت می آید و با تازیانه می ماند .
زنی که عاشق باشد عصمت را درک می کند و لاغیر .
زنی که عاشق نباشد دینش یا ریائی است و یا خرافی .
مقام عشق برای زن محصول اطاعتش

بیشتر بخوانید
بچه های طلاق

بچه های طلاق
ھر روزه بر آمار بچه ھای طلاق افزوده می شود شاید به جرأت بتوان گفت که ما امروزه در عصر
طلاق بسر می بریم. از زمانی که زنھا از زن بودن خود و مردھا از مرد بودن خود شاکی شدند و سر

بیشتر بخوانید
آدم و حوا, فلسفه ازدواج و زناشوئی, فلسفه طلاق

آدم و حوا, فلسفه ازدواج و زناشوئی, فلسفه طلاق

آدم و حوا
زن و نخستین گناه: ناز
«گفتیم که ای آدم با همسرت در بهشت بی هیچ زحمتی زندگی کنید و از نعمات آن از هر چه خواهید بر خوردار باشید و

بیشتر بخوانید
کی عاشق است و کی معشوق؟

کی عاشق است و کی معشوق؟
 
مرد دعوی عشق میکند که خود را از ھر مسئولیتی در زندگی زناشوئی مبرا کند و زن ھم شھامت
طرح مطالبات خود را نداشته باشد از جمله تقاضای حقوق از بابت کار کردن در خانه . و زن

بیشتر بخوانید
فلسفۀ شهوت جنسی (سرنوشت سازترین راز زناشویی)

فلسفۀ شهوت جنسی
(سرنوشت سازترین راز زناشویی)
نیاز و رابطۀ جنسی ھمان عنصری از ھستی است که جان را در جھان عینیت بخشیده و توسعه و
تکامل می دھد . جان آن گوھرۀ ھستی جھان است که مو جودات را باطناً به ھم مربوط میکند

بیشتر بخوانید
مهر جدائی

مهر جدائی
عموم آدمھا جدائی ھا را به حساب عداوت می گذارند و لذا از طرف مقابل خود کینه می کنند در حالیکه
اتفاقاً این جدائی ھا میتواند مھلت کینه زدائی باشد و از راه دور پاکترین دوستی را خلق کند و این دوستی
را

بیشتر بخوانید