گناه مستضعفین

مستضعفین
 
۳- منطق این گروههای منحرف معروف به سوسیالیزم اسلامی اینست که علت همه بدبختی ها و کفر و فساد توده های مردم را مستکبرین و صاحبان قدرتهای مادی می دانند در حالیکه خداوند در کتابش آشکارا این منطق را باطل کرده است: «در

بیشتر بخوانید
ظالم کیست ؟

ظالم کیست ؟
مردی که به خاطر نانی که به خانه می برد همسر و فرزندانش را برده و مرید خود می خواهد ظالم است.
مادری که بدلیل زائیدن فرزند ، او را مطیع نفس خود می خواهد ظالم است.
زنی که برای تمکین جنسی ،

بیشتر بخوانید
حق ظلم

حق ظلم
ظلم و خیانت دیگران بما ھرگز ظلم و خیانت متقابل ما به آنھا را توجیه نمی کند علتش ھم آنست که
ما دچار عذاب وجدان و چه بسا عذابھای بدتری می شویم. این بدان معناست که انسانھا فقط در
قبال وجدان خود

بیشتر بخوانید
ظلم چیست؟

ظلم چیست؟
برخی گمان می کنند ظلم کردن فقط مال مردم خوردن یا زور گفتن است . ظلم به معنای به ظلمت
(تاریکی) انداختن و موجب گمراھی و فریب و تحمیق شدن است . پس دروغگوئی و ریاکاری ، اساس ھر
ظلمی است و

بیشتر بخوانید